Page 4 - Dosta Doğru Dergisi 1. Sayı
P. 4

törden

                                         BENİM BÜYÜK DERDİM
                                            VAR YERİNE

                                         BENİM BÜYÜK RABBİM
                                              VAR

Bismillah Destur

  Dosta Doğru yol almaya azm et-     karşısında tek sığınakları inançları   Tasavvuf konusunda seçkin eser-
miş insanlar her yeni çağın her yeni   olduğuna kalben inanmaktayız ve    lerden REŞAHAT tan kısa bir bölüm
yılın her yeni gününün muhasebesi-    nezaman insanımız BENİM BÜYÜK
ni iyi yapmalıdırlar.           DERDİM VAR yerine BENİM BÜYÜK       Bu mübarek yolun ta ilk başların-
                     RABBİM VAR derse ve bu düşünceyi    dan HACE MUHAMMED PARİSA KS
  Gelenekten yeni bir gelecek inşa-   hayat düsturu edinirse işte o vakit  Tevhide giriş adlı eserinden bir bö-
sına katkıda bulunmak için çalışan-    ruhları inşirah bulup Mutmain bir   lüm ve diğer dostların dergimizde ki
lar zamanın imkan ve şartlarını en iyi  nefis sahibi olma yolunda mesafe    ilk yazılarını bulacaksınız.
bir şekilde degerlendirmek mecbu-     kazanırlar
riyetindedirler.                                  Aziz dostlar bu görev bilinci ve
                       Niyetimiz, bu mubarek Büyük-    gelecekte daha iyiye ulaşmak niye-
  Dün Mürşidinin dizinin dibinde     lerimiz nasıl ki Erzincan dan irşada  tiyle yola koyulduk
sohbetle irşad olma yolundaki o      başlamış daha sonra diğer belde-
büyük nimet bu gün için adeta im-     lere ve dünyanın bir çok yerine      Hatalar ve eksiklikler bizden Başa-
kansız gibidir. Yahut belirli vakitlerde ışık olmuşsa acizane yayımlamaya    rı büyüklerimizin dua ve himmetiyle
fiziken gerçekleşebilmektedir.      başladığımız bu dergi Erzincanımız-  ALLAH CC tandır
                     dan başlayarak her yere ulaşsın ve
  İşte bu düşüncelerden hareketle    Mürşidimizin mubarek sohbetlerin-     Selam ve dua ile
İhvanlarımıza ve diger bütün kar-     den herkes istifade etsin.       Aşkın Coşgun.
deşlerimize büyüklerimizin soh-
betlerinin aslını ve diger tasavvuf     Bütün bu duygu ve gayretimizle         Aşkın COŞGUN
önderlerimizin muhtelif kitaplarda    beraber istiyoruz ki her bir kardeşi-
basılmış ve yayımlanmış eserlerin-    miz DOSDA DOĞRU ya abone olsun
den derlemeler yaparak bu müteva-     ve istişareyi esas alan anlayışımıza
zi dergimizi çıkarmak için bir gayret   destek olmak adına bize görüş ve
içerisine girdik.             düşüncelerini ileterek bu dergimizin
                     daha ileri hizmetler görmesine katkı
  Dileğimiz odur ki bir zaman sonra   sağlasınlar
bu dergi ve buna benzer döküman-
lar gelecek genç kardeşlerimize       Bu sayımızda ABDRRAHİM REY-
ilham kaynağı ve daha güzelini      HAN KS teveccüh sohbetlerinden bir
yapmalarına bir vesile olur.       sohbetini

  İnsanlarımızın çağın problemleri

2 | Dosta Doğru                                 Mayıs 2013
   1   2   3   4   5   6   7   8   9