Page 5 - Dosta Doğru Dergisi 1. Sayı
P. 5

vki                   intihar saldırıları düzenliyor?       sinde yaşamalarına engel olamayız.
yılmaz                    İslam dünyası bilimde ve ilimde ne-     Edindiğimiz malda, yaptığımız

  Yeryüzü İslam ile şereflendiği gün-   den bu kadar kısır bir dönem geçiriyor?   ilimde, düşüncede, yazıda, kelamda
den bu yana geçen yaklaşık 14 asırlık     Emperyal zihniyetler nasıl bizi yön-   her adımımızda Allah (c.c.)’nün rızasını
zaman diliminde Müslümanların tartış-                          gözetirsek Yüce Mevla hak etmediği-
masız en önemli ortak paydası Cenabı    lendirebiliyor ve bizlere birer figüran   miz zenginliği bile bizlere bahşeder.
Allah (CC)’ın rızası, olmuştur. Allah’a  görevi biçerek istediği rolü bize oynata-  Toplamda O’nun rızasını unutmuşuz.
yönelmek, O’nun emirlerine uymak      biliyor?                   Günü kurtarıp, yarını hiç düşünmemi-
ve O’na teslim olmak, Hz Peygamber                           şiz. Biz kendi yarınlarımızı değil yüzyıl
(S.A.V)’in sünneti doğrultusunda her     Neden sömürülen, güçsüz, dira-      sonranın yarınlarının sorumluluğunu
Müslüman’ın davranış modeli olmuş-     yetsiz, muktedir olmayan topluluklar     omuzlarımızda hissetmez isek, bu
tur. İslam ile şereflenmiş her kul, farz  haline dönüştük?               devran böyle gelir böyle de gider. De-
ve sünnete uygun bir yolda yürümeye                           demizin diktiği üzüm bağından üzüm
özen göstermekle mükelleftir. İbadetler    Bizler, “İki günü birbirine eşit olan   yerken, torunlarımız için bir çöpü bir
yüce yaratanın rızası için yapılır. Güzel zarardadır” düsturunun savunucuları,     kenara sokmaz isek, bu çark aynen bu
ahlak ve sünneti yaşamaya İslam’la şe-   ilk emri “Oku” olan bir dinin mensup-    şekilde dönmeye devam eder.
reflenen her fert özen gösterir. Müslü-  larıyız. “güzel ahlakı tamamlamaya
man çalışkandır. Müslüman üretkendir.   geldim” diyen, on müslümana okuma        Günümüzde petrol vb nedenler ile
Müslüman’ın yarınlara dair hedefleri    öğreten esiri serbest bırakan bir pey-    zengin olan islam ülkelerinin, yeterli
vardır. Müslüman’ın aleme nizam yay-    gamberin ümmetiyiz. Kıyamet kopar-      bilgi ve teknoloji üretimi yapmadıkları
ma gibi bir ülküsü vardır.         ken elindeki fidanı toprağa dikmeyi     için kurdukları uluslar arası kuruluşlar
                      kendisine görev addetmesi gereken bir    etkili olamamaktadır. Bunun bir kaç
  Peki öyle ise neden dünyada geri    inanışın parçasıyız.             nedeni sayılabilir. Ama bu durumun
kalmış, açlık, yoksulluk, sefalet çeken                         bizce en önemli nedeni, bu ülkelerde
insanlar hep İslami coğrafyasında       İşte problem de tam burada başlıyor.   halkın değerleri beklentileri dikkate
yaşıyor?                  Çalışkanlığı terk etmişiz. Miskinlik bir   alınmıyor. Dolayısıyla müslümanlar
                      çok Müslüman toplumun genel ahlakı      kendi değerlerini doğru bir şekilde
  Neden dinimiz barışı, huzuru tesis   olmuş. Bilimi ve eğitimi terk etmişiz. Sa-  her zaman yaşayamamaktadır. Ülkeyi
etmek üzere yeryüzüne indirilmişken    natı, yobazca, ham softa mantığı ile bir   yönetenlere uluslararası baskılarla
İslam coğrafyasında savaşlar, kargaşalar  kenara itmişiz. İlmi, bilimi terk etmeyen  oluşturdukları değerler çoğu zaman
alıp başını gidiyor?            medeniyetlerin ürettiklerini de alıp     halkın değerleriyle çelişmektedir. Bu
                      taklit etmişiz. Üretmemiş tüketmişiz.    çelişki ülkede yaşayan müslümanların
  Bir insanın bırakın kendisini öldür-  Düşünmemiş, yazmamış konuşmuşuz.       derleriyle tutarsızlık oluşturmuştur.
meyi, kendisine zarar vermesini bile    Düşünenler ve yazanlar bizim tarihimizi   Değerlerdeki tutarsızlık yaşama biçim-
yasaklayan bir dinin mensupları neden   bile yeniden yazmışlar. İslam alimleri-   lerine kültüre inançlarına etki etmiş-
                      nin, fizik, astronomi, felsefe, matematik  tir. Bu yaşama şekli o kadar içimize
                      müderrislerinin yazdıklarını, mutasav-    işlemiş ki bazı TV’lerdeki dizilerde bile
                      vıfların felsefelerini çalmış, bizlere ken- Müslümanlar fakir ve zor durumda.
                      di bilimleri olarak yeniden sunmuşlar    Zenginlik, bolluk içinde yaşayanlar hep
                      ve bizlerde başımız önümüzde ceha-      inancı zayıf insanlar. Bilinçaltımız, hayat
                      letimizle bunu kabul etmek zorunda      tarzımıza hükmediyor. Huzuru zengin-
                      kalmışız.                  lik ile karıştırıyoruz. Çalışkanlığı, rahat
                                            etmekle kıyaslıyoruz. Çalışkan rahat
                       Bizler inandığımız gibi yaşamıyoruz.   etmez. Allah’a talip olan huzuru unutur.
                      İnandıkları gibi yaşamayan toplumlar     Bu dünya fanidir. Beka alemimiz bu
                      ya da insanlar, yaşadıkları gibi inanma-   dünyada elde ettiklerimiz ile şekillenir.
                      ya başlarlar. Bunun tecellisini yaşıyoruz.  Haksızlık karşısında susmak bile bizler
                      İşte tam da bu noktada Müslüman dö-     için sorumluluktur. Kaldı ki evlatlarımı-
                      nüp kendisine bakamalıdır. Bu sebeple    zın Müslüman gibi yaşayabilecekleri bir
                      bu gün bu noktadayız. Bu sebeple       dünyanın tesisinin hesabı nasıl bizden
                      bizlere biçilen rolleri oynamaya devam    sorulmasın?
                      ediyoruz. Yüce Yaratandan bir şey ister-
                      ken annesinden bir şey isteyen çocu-      Maksat ALLAH C.C ‘ın rızası ise,
                      ğun ısrarı ile istemeyi dahi bilmiyoruz.   kendimizi gözden geçirmeliyiz ALLAH
                      Bu eksikliklerimizi görmez isek, gelecek   RIZASI için.
                      on yılların ya da yüzyılların hesabını
                      bu günden yapmazsak çocuklarımızın,
                      torunlarımızın veya onların torunlarının
                      bizim gibi hatta bizden daha acz içeri-

Mayıs 2013                                       Dosta Doğru | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10