Page 7 - Dosta Doğru Dergisi 1. Sayı
P. 7

t işine geldiği için İslam hukukunu    demektir: hangi rüknü asal kabul eder-    tafizik bir mahiyet taşımıyor. Bilakis Alla-
uyguluyorsa, salt bu duruma bakarak     sen et, bu rükün seni diğerlerine götü-    hın resulüne veya bir rehber marifetiyle
ona Müslüman diyemiyoruz. Çünkü       rür. Veya hangi rüknü aradan çıkartırsan   gene ona rabıta etmek, onun sünnetini
Müslüman olmak için, İslam’ın huku-     çıkart, bu da kendiliğinden diğer bütün    (yapıp etmelerini) kendi gündelik haya-
kundan önce onun iman şartları –yani     rükünlerin çöküşüne müncer olur.       tında uygulamak demektir. Veya ‘rabıta-ı
amentü- ön alır.                                      mevt’, bir başka deyişle ‘ölüm rabıtası’,
                        Allah’ı aradan çıkartırsan veya onu     yani bir gün ölüp gideceğini, dolayısıyla
 Salt iman eden kimse, İslam’ın hu-     yok sayarsan, diğer bütün rükünler ken-    öte dünya hayatında hesaba çekileceği-
kukuna riayet etmese bile –onu inkâr     diliğinden abese müncer olur. Öldükten    ni bilmek ve böyle bir bilgiyi kendinde
etmedikçe- ona Müslüman deriz de,      sonra dirilmeyi veya meleklerin varlığını   içselleştirmek, insanı keza amentünün
İslam’ın bütün hukukunu eksiksiz haya-    veya resullerin varlığını ila ahir hangisini bütün öteki rükünleriyle temas haline
tına geçirmiş olsa bile iman etmedikçe    aradan çıkartırsan çıkar, geriye kalan rü-  getirir.
ona Müslüman dememiz mümkün         künlerin tümü aynı anda abese irca olur.
olmaz.                                            Peygamber (sav) gündelik hayatı-
                        Bu durumdan ikinci bir sonuç orta-     mızda ne kadar yer tutuyor veya bir
 Demek ki, aslolan imandır.         ya çıkar: herhangi bir rüknü kendine     yer tutuyor mu? Melekler hayatımızda
 İslam’ın hukukunu öğrenmenin bir      rehber edinirsen edin, diğer bütün rü-    ne kadar yer tutuyor? Kitap veya ahiret
öğreticiyi gerektirdiği gerçeğine sanırım  künleri de kendine rehber ittihat etmiş    günü, hayrın ve şerrin Allah’tan geldiği
kimse karşı koymaz.             olursun.                   inancı gündelik hayatımızda ne kadar
 Peki ya imanın rükünlerini, yani amen-                          yer tutuyor ve biz bunun ne kadar
tüyü öğrenmenin bir öğreticiye ihtiyaç     Ancak bu rükünlerin hayata geçiril-     farkındayız?
hissettirip ettirmediği hususu?..      mesinde rehbere ihtiyaç olduğu gibi,
 İmanın rükünlerinin bir bilgi ola-     her rehberin de kendine göre yöntem       Tasavvuf adı verilen yaşantı biçiminin
rak bilinmesi ile o rükünlerin hayata    farklılıkları bulunabilir.          özü işbu rabıta olayından, yani amen-
geçirilmesi durumu birbirinden farklı iki                         tünün rükünlerini (veya o rükünlerden
alanı işaret eder. Bu rükünlere inanma-    Amentünün rükünlerini hayatımıza      herhangi birini) gündelik hayatımızda
dan da onlar hakkında bilgi edinmek     geçirmenin adına tasavvuf diyorsak,      yaşamaktan, onu tabiat haline getir-
mümkündür. Tıpkı İslam’a inanmadan      onun farklı yöntemlerine de farklı yollar   mekten ibaret bir halin adıdır.
onun hukukunu uygulamanın mümkün       (tarik veya çoğul olarak tarikat) diyebi-
olması gibi...                liriz.                     Özetle şunu söylemiş olduk: İslam’ın
 Hukuku öğrenmek için nasıl bir                              iki kanadından biri onun hukuku ise di-
öğreticiye ihtiyaç duyuluyorsa, imanın     Bazı tarikatlarda ‘rabıta’ adıyla anılan  ğer kanat da amentünün (yani imanın)
rükünlerini hayata geçirebilmek için de   süreç, işte, amentünün rükünlerinden     rükünleridir. İslam, bu iki kanatla uçmak
bir öğreticiye, bir rehbere ihtiyaç vardır. herhangi birinin gündelik hayata geçi-    suretiyle hayata geçirilmiş olur. Biri
 Amentünün her bir rüknü diğerleriyle    rilmesi durumudur. Allahın Resulü’ne     olmadan öteki tek başına işe yaramaz.
enteraktif biçimde bağlantılıdır. Bu, şu   veya onun halifesi mesabesinde olan bir    İkisinin aynı anda yürürlükte bulunması
                       rehbere rabıta etmek; onun marifetiyle    gerekmektedir.
                       Resulullah’a rabıta anlamına gelir. Bu ne
                       demek? Olay, tümüyle mistik veya me-

Mayıs 2013                                         Dosta Doğru | 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12