Page 10 - Dosta Doğru Dergisi 2. Sayı
P. 10

incan’da Asırlardır

Sönmeyen

“Aşk Ocağı”

Keleriç (Gel Eriş)

  Bir beldenin şerefi, o beldede yaşa-    “Abdâlân-ı Rûm” (Anadolu Erenleri),     Abdülkerim ERDOĞAN
yan maneviyât erenlerine izafe edilerek    “Gaziyân-ı Rûm” (Anadolu Gazileri),
“şerefü’l-mekân bilmekîn” denilmiş,      “Ahîyân-ı Rûm” (Anadolu Ahileri) ve     hazırlık üssü, yolda kalmışların sığına-
toprağında da Allah dostlarının nur-      “Bacîyân-ı Rûm” (Anadolu Bacıları)     ğı, yolcuların mola yeri, ziraat ve hay-
lu kabirleri bulunduğu için “hâk-i ıtr-    gibi meşreplere mensup bu dervişler     vancılığın teşvik edildiği, bölgede huzur
nak” yani güzel kokulu toprak olarak      Anadolu’nun İslâm yurdu olmasına da     ve güvenin teminatı olur. Bu işlevlerini
vasıflandırılmıştır. Erzincan Şehri bu     öncülük etmişlerdir.            yürütürken de doğal çevrenin ve yaban
iki özelliği taşıyan bir belde-i tayyibe-                         hayatının korunmasını da esas alır. Bir
dir. Erzincan sevdâlısı merhum Fehmi        Kaynağını Kur’ân-ı Kerîm’in dün-    zâviyede insan hayatı için gerekli olan
Kuyumcu (k.s.) sadrındaki bu özlemi      ya hayatıyla ilgili emirleri ile Hazreti  çeşme, hamam, ekmek fırını, mutfak,
satırlara şöyle aktarır:            Peygamberimizin (s.a.v.) hayatından ve   kiler, mescid, zikirhane, sohbet odala-
                        sünnetinden alarak beslenen tasavvufî    rı, yatakhane, su değirmeni, ahır ve sa-
  Hakikat şehri, belde-i tayyibedir bu    hayat daha sonra müesseseleşerek, “zâ-   manlık gibi yapılar bulunur. Ayrıca zâ-
Erzincan                    viye”, “dergâh”, “tekke” ve “kalenderhâ-  viyenin her türlü gıda ihtiyacı da zâviye
                        ne” adı verilen özel yapılarda, “mürşîd”  vakfına ait çiftliklerde yetiştirilir. Bu
  Feyz-i Mukaddes sırrı, âlemde nurâ-    “şeyh”, “pîr”, “seydâ” ve “efendi” unvanlı çiftliklerde küçük ve büyükbaş hayvan
ni bir mekân                  ulu şahsiyetlerin önderliğinde batınî    beslenerek, et ve süt ürünleri ihtiyacı
                        ilimlerin öğretildiği kurumlar haline    karşılanır. Binek ve koşum hayvanı bes-
  Lâyık görüp O’nu vakfeylemiş Me-      gelir. Bu dinî-ictimai müesseeler, Ana-   lenir. Bağ, bahçe ve bostanlarında da ih-
dine’ye Rahmân                 dolu’nun İslâmlaşmasında ve Türkleş-    tiyacı karşılayacak üretim yapılır. Şehir
                        mesinde önemli rol oynamış, fatihlerin   merkezinde kurulan zâviyeler ise şehrin
  “Bütün şark illerine bedeldir” demiş    yetiştiği ocak, fetihlerin de ileri kara-  iskânında birer cazibe merkezi olur.
O’na Sübhân                  kolları olmuştur. Esas maksatları insana
                        hizmet olan bu zâviyelerin tamamında      “Arzın Cânı”: ERZİNCAN
  Pîr Bahâüddîn, Pîr-i Sami, Şah       “âyende ve revendeye” yani gelene-gi-      “Arzın canı” olarak methedilen
Beşîr-i-yil Erzincân              dene hizmet edilir. “Yaradılanı severiz,  Erzincan, Fırat (Karasu) nehrinin yu-
                        Yaratan’dan ötürü” düsturu ile Anado-    karı havzasında ve kendi adını taşı-
  Dede Paşâ’da sohbet inci, himmet      lu’da gönül birliğini tesis eden dergâhlar yan ovasının ortasında yer alan kadim
dertlere dermân                bu özelliği ile de din, dil ve ırk ayrımı  bir şehirdir. Erzincan Ovasının etrafı
                        yapmaksızın “gönül mektebi” ve “sevgi    Esence (Keşiş), Kop, Munzur, Mercan,
  Marifet güneş, feyiz deryâ, tasarruf-   ocağı” olmuşlardır.             Karasu-Aras, Kızıl ve Dumanlı dağları
la kâmilân
                          Anadolu Erenlerini İsfahan, Se-                 ağustos 2013
  Onların devlet, bereketiyle kaimdir    merkand, Belh, Buhara ve Horasan’dan
bu ekvân                    Anadolu’ya gelen veliler takip etmiştir.
                        Zâviyeler genelde ilâhî aşkın gönül-
  Ravzası orda; divân, dergâhı orda     lere yerleştirilerek fethedildiği, ceha-
kurmuş Pîrân                  letin yok edildiği ilim ve kültür ocağı,
                        tasavvufî sohbetlerin yapıldığı, zikir
  Orasıdır payitaht, nerede bulunursa    meclislerinin toplandığı, edep ve erkâ-
Sultân                     nın öğretildiği, sosyal yardımlaşma ve
                        dayanışmanın sağlandığı, gariplerin
  *                     yuvası ve ikram edilen yemeklerin şifâ
  Erzincan Şehri Müslüman Oğuz        olduğu bir manevi tedavi merkezi, sanat
boylarına yurt olunca bölgeye “Sey-      ve zenaat mektebi; şehir dışındaki zâvi-
yîd”, “Bekrî”, “Farukî” nesepli ve “ehl-i   yelerde ise yukarıda sayılan işlevlerin
beyt”e mensup aileler gelerek yerleşir.    yanında yeni iskânların teşvik edildiği
“Muhammedî aşkı” sunan bu “Hak er-       ve köylerin kurulduğu, yeni fetihler için
leri”, kurdukları zâviyelerde (tekke/der-
gâh) insanlara gerçek İslâmı öğreterek
irşâd etmişlerdir. Halk arasında ilâhi
aşkı ve sevgiyi sunan bu Allah dostla-
rına “velî”, “ermiş”, “pîr”, “şeyh”, “dede”,
“baba”, “paşa”, “hoca”, “seydâ”, “atâ”, “ahî”
ve “derviş” gibi unvanlar verilmiştir.

8 | dosta doğru
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15