Page 4 - Dosta Doğru Dergisi 2. Sayı
P. 4

Kısmet oldu Haziran (2013)    Kudüs’ün İsrail hegemonyası al-   üstünde ödeyerek satın almakta-
ayı içerisinde kısa da olsa Ku-   tında ve Müslümanların ilgisizli-  dırlar.
düs’ü görme fırsatı bulduk sebep  ği ve de bilinçsizliğinin kurbanı
olanlardan Rabbim razı olsun.    olduğu bir gerçeklik olduğunu     Devlet olmanın helede güç-
Televizyon ekranlarında, gazete   görme fırsatını buldum şöyle ki;  lü devlet çatısı altında hukuk
sayfalarında, internet sitelerinde                   nizamı içerisinde yaşamanın
anlatılanların çok ötesinde çok    Kudüs’ü yılda 350,000 (üçyü-   ne kadar önemli olduğunu hat-
vahim gerçeklerle karşılaştık.   zellibin) Hıristiyan ziyaret eder- ta nimet olduğunu bir kez daha
Tabi ki aynel yakin yaşamak gör-  ken, sadece 30,000 (otuz bin)    bütün gerçekliğiyle görmüş ol-
mek gerekiyor.           Müslüman ziyaret etmektedir.    duk. Müslüman Filistinlilerin
                  Her ağzımızı açtığımızda dün-    yaşadıkları bölgeler 4 metre yük-
  Kudüs’e yapığımız bu ziyarette  yanın 3. mescidi, Müslümanların   sekliğinde duvar veya tel örgü
bir kez daha inancımı, Müslü-    ilk kıblegahı ve de Hz. Peygam-   içine alınmış olup cezaevi kapısı
manlığımı sorgulama fırsatı bul-  berimizin Miraç’a yükseliş yeri   gibi kapılardan İsrail askerleri-
dum. Ümmet şuurunun İslam      olarak müslümanlarcada kutsal    nin izin verdiği kadar girip çı-
dünyasında ne kadar zayıf oldu-   olduğunu savunuruz.         kabiliyorlar. Bulundukları yerin
ğuna şahit oldum. İnancımıza                      dışında bağları-bahçeleri, ticari
göre lanetlenmiş millet olan Ya-    Müslümanlar olarak sözde     işleri veya resmi görevleri olsa
hudilerin Müslümanlara yaptık-   savunmak yetmediği bir gerçek;   sabah kapıdaki İsrail askerleri
ları zulümlerin insanlığın kabul  Yahudiler Kudüs ve çevresindeki   bırakmadıkları zaman hiçbir şey
etmeyeceği duruma tanık olduk.   Müslüman Filistinlilerin mülkle-  yapamıyorlar. Ürünleri çürüse
                  rini İsrail devletinin işgali yada toplayamıyorlar, dükkânlarını
  Bütün dinlerce kutsal olan    zengin Yahudiler değerinin çok
2 | dosta doğru                                         ağustos 2013
   1   2   3   4   5   6   7   8   9