Page 5 - Dosta Doğru Dergisi 2. Sayı
P. 5

Kudüs
                                      Şevki YILMAZ

açamıyorlar hiçbir faaliyet yapa-  Aksa’ya girmeleri yasak, sade-   paralı görevlileridir. Diğer yan-
mıyorlar. İsrail’in yaptığı zulüm  ce haftada bir gün Cuma günü    dan kutsal saydıkları cumartesi
değil nedir? Hani ‘Müslümanlar   Cuma namazı için girebiliyor-   gününü Müslümanlara zulmet-
kardeştir’ ayetinin gereği kardeş  lar; Cumadan kısa bir süre son-  menin bayramı gibi kutlamakta-
zulüm altında iken diğer kardeş   ra ikindi namazını da mescidde   dırlar.
petrol zenginleri Akdeniz’in bir  cem ederek kılıp çıkmaktadırlar.
başka ülkesinde veya Okyanus    Her fırsatta bize ders vermek-    Sonuç olarak İslam dünyası-
ötesi bir başka ülkede zevk-i    ten geri durmayan sözde mede-   nın, İkbalin deyimi ile ‘Müslü-
sefa içinde olduğu gerçeğini kim  ni dünyaya sormak lazım ‘inanç   manlardan kaçıp İslama sığın-
inkâr edebilir?           hürriyeti’ bunun neresinde?    ması’ tam anlamıyla bir silkiniş
                                    gerçekleştirmesi sanırım her şey-
  Bir başka zulümde Filistin-     Yahudiler İsrail hegemonyası  den önemli olduğu gerçeği anla-
lilerin Kudüs’e, Mescidi Aksa’ya  altında dünyadaki milyarlarca   şılmalıdır. Aksi takdirde dünya-
girmeleri konusunda yaşanmak-    müslümanın gözü önünde Müs-    nın birçok yerinde Müslümanlar
tadır. Kanuni Sultan Süleyman    lümanlara zulmedip İslama sal-   zulüm altında ezilmeye horlan-
döneminde yapılan Mescid-i     dırmaktadırlar. Tahrif edilmiş   maya ve de yok olmaya mahkûm-
Aksa’yı çevreleyen surların için-  inanç sistemlerini ayakta tutmak  durlar. Hz. Peygamberin ‘Müs-
de Müslüman, Hristiyan ve Ya-    için ritüellerini yapmaları için  lümanlar bir bedenin uzuvları
hudi mahallerinde yaşayanlar    paralı görevliler tutmaktadırlar. gibidirler’ hadisinin işaret ettiği
Mescid’e girebiliyorlar. Surların  Örneğin ağlama duvarı önünde    duyarlılıkla hareket etmek, Müs-
dışında yaşayan Filistinlilerin 55 sözde ibadet ediyormuş görün-   lüman olmamızın gereklerin-
yaşından aşağı olanların Mescidi  tüsü verenler İsrail devletinin  dendir.
ağustos 2013
                                              dosta doğru | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10