Page 6 - Dosta Doğru Dergisi 2. Sayı
P. 6

Yeryüzünde
                                             fitne kol
                                             geziyor...

Rasim ÖZDENÖREN

( Fitne kelimesi yalnızca lügat karşılığında kullanılmı-                 (
     yor. Belki ondan da çok mecazi anlamı öne çıkıyor.

  Gezegenimizde, içinden geçmekte      le yan yana olduğu belli olmadı. Daha   se, aynı prosedürden geriye gidilerek
olduğumuz günleri fitnenin ortalıkta      doğrusu herkesin nerede durduğu bel-    ortadan kaldırılır. Bunun dışında bir
kol gezdiği bir dönem olarak tanımla-     liydi de, şaşırtıcı olan durum, tanımları yöntem uygulamak usulsüzlük sayılır.
mak yanıltıcı olmayacaktır.          gereği yan yana bulunmaması gereken    Sonuç doğru bile olsa, ika edilen usul-
                        bazı ideoloji sahiplerinin birdenbire   süzlük baki kalır.
  Fitne karşılığı olarak sözlükte şu     aynı safta yer almasının görülmesiydi...
açıklamayı buluyoruz: ‘1. bela, mihnet,    Herkesin gerekçesi farklı da olsa, bu     AB ülkeleri Mısır’daki cunta hare-
sıkıntı. 2. ayartma, azdırma. 3. fesat, ara  gerekçelerin aynı safta buluşturulması   ketinin bu usulsüzlüğünün farkında
bozma, karışıklık, ihtilal. Îkaz-ı fitne:   durumu, buradaki kafa ve gövde karı-    değilmiş gibi davranıyor. Medyanın bil-
karışıklık çıkarma. 4. dinsizlik, canilik.   şıklığı, tam da fitnenin tanımına uygun  dirdiğine göre, vaki darbeyi hâlâ ‘darbe’
5. ceza. 6. delilik. 7. güzel yüz, güzel göz; bir görüntü yansıtıyordu.         olarak nitelemekten kaçınıyorlar.
güzel kadın. (Osmanlıca-Türkçe Ansik-
lopedik Lügat, Ferit Devellioğlu).         Halen yaşanmakta olan Mısır’daki      İşte bunun adı fitnedir. Mursi’nin
                        karışıklık da tam bir fitne kaynaşması-  nesnel olarak neyini beğenmiyorlar
  Fitne kelimesi yalnızca lügat karşı-    nın göstergesi olarak dünya siyaset ya-  bilmiyorum. İtiraf veya ifşa etmedik-
lığında kullanılmıyor. Belki ondan da     şantısında yer buluyor.          leri, ettikleri takdirde kendilerini zor-
çok mecazi anlamı öne çıkıyor. Bütün                           da bırakacak olan gerekçeleri mutlaka
bu karşılıkların toplamı olarak fitne,       Mısır askeri (cunta), sureti haktan  vardır. Fakat o gerekçenin meşruiyeti
sanki bir de, kimin eli kimin cebinde     görünerek, ülkenin meşru Cumhur-      ancak kendinden menkul nedenlere
olduğu belli olmayan bir ilişki biçimine    başkanını (Mursi) görevinden almaya    dayanıyor olmalı ki, açıklamaktan ka-
de atıfta bulunuyor olmalı... Bu açıdan    çalışıyor. Seçimle işbaşına gelmiş olan  çınıyorlar.
bakıldığında, kimin neye niçin sahip      mezkûr Cumhurbaşkanının hatalar
çıktığı veya muhalif olduğu bilinmeyen     yaptığı ileri sürülüyor.            Fitnenin bir başka özelliği de gerek-
bir olayın saptanması da fitne karşılığı-                         çelerin (bahanelerin) karanlık kapılar
na denk düşüyor görünmektedir.           Yeryüzündeki bütün cuntacıların    arkasında oluşturulması olmalı... Fitne,
                        gerekçesi bu değil mi? Sivil otorite hata netlikten hoşlanmaz. İşini gizli kapaklı
  Geçtiğimiz ay Türkiye’deki Gezi      yapar, cunta gelip onu düzeltir, öyle mi? yürütür; bu gizli kapaklılık da bazı saf-
Parkı olayları böyle bir fitnenin dışa                          dillerin onların ardına takılmasına yol
vurumu olarak yaşandı. Kimin kimin-        Hukukun evrensel bir ilkesi var:    açar.
                        Bir kurum hangi prosedür ile gelmiş-
4 | dosta doğru                                                  ağustos 2013
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11