Page 6 - Dosta Doğru Dergisi 3. Sayı
P. 6

et perver kardeşlerimiz sayesinde olacak.   meliyiz.
Herkes ama herkes bu say ve gayret içinde ol-    Cennet Mekan Abdürrahim Efendim(K.S)
malı ki buralara olan aidiyet (bağlılık) kuvvet-
lenecektir. Herkesin tuzu olması ne kadar gü-   bir vakıf toplantısında “vakfımızı ayakta tut-
zel olacaktır.                  mak her salikin en önemli görevlerindendir”
                         buyurmuştur.
  Allah (c.c) kitab-ul Allah’ta “Allah’a iman
edenler, Allah’ın mescidlerini yaparlar ve ona-   Kendi ihtiyacımız olsa bile Allah katında
rırlar”                      manen yükselmenin yolu “Bir” verebilmektir.
                         İstanbul’da bir Müslüman arzu ettiği yiyecek-
  Hz. Peygamber efendimiz (S.A.V.) buyurur    leri almamış “sanki yedim” diyerek biriktirdi-
ki “Şehit olmayı ve mescid yapmayı arzulama-   ği tasarruflarıyla cami yaptırmış, günümüze
dan ölenler fitne üzere ölmüşlerdir”       kadar bu ibadethane ayaktadır. Çankırı’daki
                         arkadaşlarımız gayretleriyle insanlara yararlı
  Günümüz müslümanları cami yapma da el     eserler ortaya koymuşlardır.
ele vererek cumhuriyet dönemi camilerinin
%99 yapmayı başarmışlardır.             Vel hasıl Baba indinde himmete ulaşmanın
                         yolu maddi manevi gayret içinde hizmette ol-
  Bizler camileri yaparken bir araya geleceği-  mak gerekir.
miz yerleri ve diğer hayır eserlerini yapmayı
arzulamalıyız, bu arzularımızı fiiliyata geçir-   Baba’nın himmeti üzerimize olsun.
                                       Kasım 2013 5 | dosta doğru
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11