Page 7 - Dosta Doğru Dergisi 3. Sayı
P. 7

avvuf ve Hizmet

                                      Fakir HADİM

  Tasavvuf ’un tarifi çeşitli ve farklı şekillerde bilgilerdir. Tasavvuf, her sözünde, her işinde,
yapılmıştır. Bu tariflerden birine göre, Tasav-   dine yapışmaktır. Tasavvuf ile ilgili yapılan ta-
vuf insanın akıl yoluyla erişemediği ilahî haki-   riflerin hepsinin özü ehemmi, mühimme ter-
katleri ve gayb âlemine ait hakikatleri manevi    cihtir. Yani çok önemli işi, önemli işten önce
latifelerle arama yoludur. Hedef, insan-ı kâmil   yapmaktır. Tasavvuf hâldir, söz değildir, söz ile
olmaktır. Bir başka deyişle, tasavvuf: İslam ina-  ele geçmez. Tasavvuf, insanı Allah’tan uzaklaş-
nışına göre, kişiliği kötü huylardan temizleyip,   tıran şeylerin hepsini terk etmektir.
ruhu pak edip, olgunluk ve Kemale erme yo-
ludur.                         Tasavvuf, yâr olup bâr olmamaktır. Yani her-
                           kesin yükünü çekmek ve buna rağmen kimse-
  Tasavvuf ehli, kendi derecesine göre, ta-     ye yük olmamaktır. Buda hizmet ehli olmaktır.
savvufu tarif etmiştir. Bazıları şöyle: Tasavvuf   Onun için “Baba himmet, oğul hizmet” buy-
bilmek değil, bitmektir, tükenmektir, yok ol-    rulmuştur. Bilhassa merhamet ve fedâkârâne
maktır. Tasavvuf, dinin emirlerine uyup, yasak-   hizmetlerle ümmete rahmet kapıları aralanır.
larından kaçarak kalbi kötü huylardan temizle-    Bir hizmetin değeri, onun ifâsı için katlanılan
yip, iyi huylarla doldurmak demektir. Tasavvuf    fedâkârlığın büyüklüğüne ve bir ibadet vec-
sünnet-i seniyyeye yapışmak ve bid’atlardan     diyle yapılmasına bağlıdır. Hizmetteki fazilet,
kaçmaktır. Tasavvuf, fani olan her şeyden yüz    kendini güçlü-kuvvetli ve sıhhatte gördüğün
çevirip baki olana bağlanmaktır. Tasavvuf, öl-    zaman şükrâne olmak üzere zayıfların yükünü
meden önce ölmektir. Tasavvuf, baştan başa      çekmektir. Makbul olan bir hizmet, sırf Allah
edeptir, tamamen edepten ibarettir. Tasavvuf,    rızâsı gayesiyle ve hizmete muhâtab olanı inci-
emeli bırakıp, amele devam etmektir. Tasavvuf,    tip küçültmeyecek bir üslûb ile ifa edilmelidir.
Hak teâlâya inkıyaddır, kayıtsız şartsız tesli-   Yani hizmette edeb, hizmetten daha kıymetli-
miyettir. Tasavvuf, Allahü tealayı görür gibi    dir.
ibadet etmektir. Tasavvuf, Resulullahın müba-
rek kalbinden çıkıp, evliyanın kalplerine gelen     Tasavvufi terbiyede hizmetin ehemmiyeti
dosta doğru 6 | Kasım 2013              çok büyüktür. Gönüllere; tevâzû, mahviyet ve
                           mahlûkâta şefkat duygusunu yerleştirmenin
                           en müessir yolu hizmetten geçer. Bu bakımdan
                           bütün mürşid-i kâmiller, müridlerinin terbiye-
                           sinde hizmeti mühim bir vâsıta telakki etmiş-
                           lerdir. Hizmetle ilgili olarak Dede Paşa Hazret-
                           leri (k.s.) buyurmuşlardır’ ki “Himmet hizmete
                           rabt olunmuştur. Hizmet şarttır. Hizmet ame-
                           len de hizmettir, bedenen de hizmettir, malen
                           de hizmettir. Hizmet rüyettir. Müslümanlara
                           hizmet görüyorsan korkma, insanların az çok
                           hizmeti şarttır.”

                            İslâm ahlakının esasını ararsak onu, Allah’a
                           aşk ve ihlas ile yönelişte, bu yönelişin en önem-
                           li nişanını da hiç şüphesiz “hizmet” te buluruz.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12