Page 9 - Dosta Doğru Dergisi 3. Sayı
P. 9

in yapılan gayretlerin tamamı, hizmet dairesi  kararınca hizmet edeceğiz. Faydalı olmanın
içine girer. Mühim olan; gerek maddi ve gerek-   yolunu arayacağız. Tasavvuf erbab-ı Allahın
se manevi olarak gönüllerin, liyakat, istidad ve  rızasını kazanmak için hizmet edecek. Yol hiz-
iktidarları ölçüsünde bir hizmetin gerçekleşti-  met yoludur. Hizmet edeceksin, kurda, kuşa,
rilmesidir. Zira Allah Teala, herkese bir hizmet  kediye, köpeğe, insana, insan-ı kamile her şeye
takdir etmiş onu yaratılışına göre bir işe layık  hizmet edeceksin. Hizmet eden izzet bulur.
kılmış ve bunun için maddi-manevi gerekli     Ubeydullah-ı Ahrar (k.s.) Efendimiz buyuru-
imkânları da bahşetmiştir. Hazreti Peygambe-    yor ki, “Bizim için nafile ibadetten önemlidir
rin insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı hizmet. Hizmet bahis konusu olduğu zaman o
olandır. Bir kavmin efendisi onlara hizmetkâr   alıştığımız yapmakta olduğumuz nafile ibadeti
olandır. Veciz ifadeleri hizmetin önemi husu-   bile terk eder hizmete koşarız” buyuruyor. Bü-
sunda bizlere nurlu bir yol göstermektedir. Ni-  yüklerimizin zihniyeti böyle. Kanadı kırık kuş-
tekim sıcağın pek şiddetli olduğu bir seferde   ları tedavi etmişler, onlara bakmışlar, onlar için
Hazret-i Peygamber (s.a.v.) , uygun bir yerde   vakıflar kurmuşlardır.
konaklamışlardı. Sahabenin bir kısmı oruçlu,
bir kısmı değildi. Oruçlu olanlar yorgunluktan    Hizmet ehli; sosyal yönü gelişmiş olan, top-
uykuya daldılar. Oruçlu olmayanlarsa, oruç-    luma faydası dokunan insandır. İyi müslüman
lulara abdest için su taşıdılar ve onlara göl-   olan bencil olan değil, başkalarına faydası olan-
gelenecek çadırlar kurdular. Ancak iftar vakti   dır. “Müslümanların dertleriyle, müslüman-
olunca Resûlullah Sallâllahu Aleyhi Vesellem;   ların işleriyle ilgilenmeyen bizden değildir,
“Bugün oruç tutmayanlar daha fazla ecre nail    “komşusu aç yatarken, o karnını doyurmuş
oldu.” buyurdu. Ümmetine nice hizmet meşa-     yatarsa o iyi müslüman değildir” buyuruyor
leleri uzatan Hazreti Peygamber (s.a.v.), Kuba   Hazreti Peygamber Efendimiz (s.a.v.) . O hal-
Mescidi ve Mescid-i Nebevî inşa edilirken as-   de; Allah-ın rızasını kazanmak için toplumun
habının bütün ısrar ve mâni olma gayretlerine   öteki fertlerine yardım yapacağız hizmet götü-
rağmen, mübarek sırtlarında taş taşımışlardır.   receğiz.
Varlık Nuru’nun bu yüksek tevâzûu ve hizmet
ruhu, bütün insanlık için eşsiz bir numunedir.    Allah (c.c) bize tevfikini refik eylesin; Ha-
                          yırları işlemeyi, Ümmet-i Muhamed’e faydalı
  O halde; küçük, büyük, az, çok, karınca     olmayı, karınca kararınca hizmet ehli olmayı
                          nasip buyursun.

dosta doğru 8 | Kasım 2013
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14