Page 4 - Dosta Doğru Dergisi 4. Sayı
P. 4

törden

                       Aşkın COŞĞUN

Bismillah Destur

  Elinizdeki bu sayıyla der-     Ayrıca Muhammet Parisa     yaklaşımlarının, mücedditlik
gimizin 4. sayısını da sizlere   (K.s.) hazretlerinin hayatına ve makamındaki kişilerin suna-
ulaştırmanın mutluluğunu ya-    felsefesine değinerek büyükle-  bileceği bakış açısının küçük
şıyoruz. Gayret bizden, him-    rimizin bu günlere taşıdığı an-  bir parçasını sizlerle paylaştık.
met sahibinden. Dergimizi      layışa, bizlere açtığı yola kısa
sizlere ulaştırarak yolumuza    bir bakış gerçekleştirdik.      Yine Salih Baba Divan’ın-
karınca kararınca bir katkımız                    dan bir esere ait şerh çalışma-
oluyor ise maksat hasıl olmuş     Her sayımızda yer alan Te-   sına yer verdik.
demektir.              veccüh Sohbetleri bölümünde
                  ise Abdurrahim Reyhan (Ks)      Ve bu gün ihvanın önüne
  Bu sayımızın konusu AŞK     efendimizin teveccüh sohbet-   mum ışığı kadar dahi olsa ay-
ve EDEP. Yazarlarımızın ağır-    lerinden bir tanesine yine sa-  dınlık vermesi temennisi ile
lıklı olarak işledikleri ve tasav- yımızda yer verdik. “Teveccüh   çeşitli yazı ve yorumlar bu sa-
vufun bel kemiği sayılabilecek   Allah’a yönelmektir.” diyerek,  yımızda yer aldı.
kadar önemli bu iki unsuru     yapılan bu ibadetin önemine
değişik bakış açıları ile değer-  değinen Reyhan Hazretleri-      Kıymetli okurlarımızın, be-
lendirme fırsatı bulduk.      nin, hayatımıza ışık tutan asri  ğeneceğini ümid ederek saygı-
                                   lar sunarım.

                                     şubat 2014 3 | dosta doğru
   1   2   3   4   5   6   7   8   9