Page 5 - Dosta Doğru Dergisi 4. Sayı
P. 5

Tasavvuf Yokluk Okuludur.
Mürşid İse Bu Okulun Hocasıdır.

                                 Şevki YILMAZ

                          Her nefis ölümü tadacaktır, ayeti bizler için
                          ölümün emrolunduğunu ifade ediyor.
                          Muti kalbe en-temuti. Bu hadisi şerif ise,
                          insanın ölmeden önce ölmesi gerektiğini ifade
                          ediyor.
                          Ölmeden önce ölen kişi için ölüm bir kez (ve
                          son kez) gerçekleşmiş olacak. O nefis ölmeden
Müeddeb (edepli) ol eriş kalb-i selîme  Mukarreb önce ölümü yaşayacak. Ölüm, zahir dünya için
(yakın) ehli ol terk et bu hâbı  (uykuyu) yok olma ise ölmeden önce ölen zahir dünya
Muhammed Şeyh-i Sâmî’dir pîrimiz için yok olmuş demektir.
Hakîkat şehrinin miftâh-ı bâbı (kapı anahtarı)   Mürşid-i Kâmil’in elini tutarak varlık pos-
                          tundan sıyrılan mürid, o gün orada ölmüş ve
  Tasavvuf, yokluk okuludur; tevazu okulu-    varlığını teslim etmiştir. Varlığı olmayanın,
dur. Edep, tevazunun özüdür; aslıdır. Mürşid-i   sayı, ibadeti, zenginliği, evladı, ameli, ilmi de
Kâmil de bir edep abidesi; yokluğun, hiçliğin   onunla birlikte aslında yok oluyor. Zahiren o
ve edebin en mükemmel şekilde tezahürü-      kişi ölmemiş görünür. Yer, içer, noksan sıfatları
dür.  Hazreti Pir’in bir çok sohbetinde buyur-   ile halk içinde dolaşır. Ama batın aleminde o
duğu gibi ilim, amel, maddi zenginlik ve hatta   nefis ölümü tadmıştır.
ibadet bile kul için varlık olabiliyor. Hazreti
Pir’in ifadesi ile perde oluyor. Bir sohbette kul   Bundan sonra ne mi geliyor?
ile Allah arasında 70 bin perdenin olduğundan     Gerçek ve aslolan varoluş. Yokluk içinde ve
söz ediliyor. Nefis merkezli oluşan bu varlık ise yokluk sayesinde var olmak.
kulda noksanlığa sebep oluyor.            “Allah ne ile bulunurmuş? Her kim ki meşâ-
                          yihin elinden tutarsa varlığından kurtulur.
  Âşık imdi varlığın ver yokluğa         Varlığından kurtulan Allah’a vâsıl olur. Kul ile
  Yokluk içinde sana varlık doğa         Allah arasında çok perdeler vardır. Varlıkta
  Bütün bu varlıklardan soyunmak; hiçliği-    çok perde var.”
ni, noksanlığını, eksikliğini bilmekle oluyor.    Edep, yokluğun ve hiçliğin bir tezahürü ola-
Tevazu ile edep ile oluyor. Tevazu okulunun,    rak bu noktada kulda tecelli ederken, kulu bu
yokluk okulunun hocası olan Mürşid-i Kâmili    noktaya taşıyan AŞK, kulun tek ve yeter serma-
bulmakla, elini tutmakla oluyor.          yesi olarak elinde kalıyor. Kul, AŞK’ı sayesinde
  Her kim ki tuttu destini            dünyanın her türlü nimeti içerisinde iken bile,
  Soyundu varlık postunu             maşukunun onun için tek nimet olduğunu bi-
  Elinden tutan; varlığını, perdelerini ona tes- liyor ve aslında bundan başka bir şey bilmesine
lim ederek karşılığında çok önemli bir şey alı-  de gerek kalmıyor.
yor geriye;                      Velhasılı kelam, edep ehli, ancak ve ancak
  Yokluk.                     yokluğu yakalayabilmek ile olunur. Yokluk ise
  Yokluk ne demek peki?              sadece ve sadece AŞIK’ın haddidir.

dosta doğru 4 | şubat 2014
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10