Page 6 - Dosta Doğru Dergisi 5. Sayı
P. 6

Eğer pirim bana eylerse himmet              Haccül ekber ister isen gel beru ey taliba
      Zuhura getirem birkaç meani               Salihin babında hadim olduğu Sultana bak.


      O'dur aslım, benim fer'i mukayyed            Sensiz ey nuru hakikat rahatı can istemem
      O'dur dil şehrinin nuru imanı               Bu vücudum şehri içre iki sultan istemem


      Evvela derdi kazanıp sonra gel derman ara      Gönlümün tahtında sultanım gamındır sevdiğim
      Bahr-ı aşkı nuş eduben abı yok umman ara      Müddei gamdan halas olmak diler ben istemem


      Hep ledünnidir kelamı varis-i Ahmed'dir ol        Künfekanın sırrına ermek ne hacet bizlere
      Cephesinde gör cemali Yusuf'u Kenan ara       Aşka ermektir muradım nam u nişan istemem.

      Söyleyen Salihtir amma söyleten Sami-durur         Beyan edem zuhuratı pirimden ey ihvan
      Bulmak istersen birader böyle bir sultan ara      Kılarsa Hak inayeti olan hep hücceti bürhan


      Bize vahdet sarayından gelen nuru safadır pir      Anın hep varidatıdır bu nefsim tercümanıdır
      Mariz olan kulubatın kamusuna şifadır pir       Dökülür kalbime bir bir misali hikmet-i baran


      Kapısında seni meyus kılmak şanına düşmez      Bu gönlüm öyle mesttir ki onun aşkı hayalinden
      Kabul-ü Hazret eyler bir büyük sahip atadır pir.  Dilerem iş bu hayretten ebed ayrılmayam bir an


      Nakşibendiler kurunca halka-i illayi Hu          Nefs elinden kıl benim azadımı Allah için
      Keşfolur arz semavat arş-ı âlâ hu çeker           Defter-i uşşaka kaydet adımı Allah için


      Salihem bir benliğim var ariyettir ol dahi      Putperest olmuş bu dil imlaya gelmez çare ne
      Anı da şeyhim alırsa ağu kara hu çeker.          Pir-i Sami al bu divden dadımı Allah için


      Büyük düşmanımız nefs-i emmare            Öyle bir şeddad-ı zalim pençesine düşmüşem
      Takmış kemendini cezb eder nare               Eyle mesrur bu dil-i naşadımı Allah için

      Cehd etki bulasın sen sana çare           İş bu benlik berzahında kalmışam hayvan sıfat
      Ellerin ayıbını gözleme gardaş.              Sırfa ir gör bu gönül bağdadımı Allah için


      Dertli dil gaflette gamla derdine dermana bak    Bize deryayı vahdetten haberler söyleyen gelsin
      Tutulup berzahda olma mevti yol gülşana bak     Hakikat güllerin görüp bizi mest eyleyen gelsin


      Enfüsü afakı seyret mahşerin bir aynıdır        Ne bilsin hal-i aşkı mektebi irfana girmezse
      Harfi savtı olmayan bir mektebi irfana bak     Bu meydanı muhabbettir başın top eyleyen gelsin


      Her beşer suretli cinni can mı sandın zahida     Boyandı kana dil şehri kuruldu Kerbela Cengi
      Canın üzre taht kurup oturan canana bak       O yara karşı canın teşne-kurban eyleyen gelsin

      Dil uzatma kaninatın Halıkı hep bir durur         Deccal nefsini zemmetti Kuran-da Allah
      Kimseyi hor görme daim sendeki noksana bak        Zem edilmiş iken sen kimi zem edebilirsin

      Dosta Doğru   Mayıs 2014                                   5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11