Page 7 - Salih Baba Divanı
P. 7

25- Kabza-i kudret: Kudret eli.  Hamdulillah gezmedikse Hind ü Bağdâd'ı Yemen
   26- Çün: Mademki, çünkü.  Hak nasib etdi bize zî-kadri âlî himmeti  39-40-41
   27- Fülket: Gemi, çark.
   28- Uzlet: Halktan çekilmek.  Pîr-i Sâmî Hazretini bize irsâl eyledi   42
   29- Derbân: Kapıcı, kapı bekçisi.  Beldemiz kıldı münevver ref olundu zulmeti  43-44-45-46
   30- Ceng: Savaş, vuruşma.
   31- Tâkat: Güç, kuvvet.  Kuvve-i kudsiyyesiyle cümle irşâd eyledi    47-48
   32- Nâtüvân: Zayıf, güçsüz.  Kim ki destinden tutup sıdk ile kıldı bîati  49-50-51
   33- Belâ-yı mihnet: Tüm zorluk-
    lar, meşakkatler.    Hem şerîat hem tarîkat hem hakîkat kâmili
   34- Vâris-i Ahmed: Peygamberi-
    mizin varisi.      Hakk ile icrâ edip eyler bu yolda gayreti    52
   35- Marîz: Hasta.
   36- Nakkâş: Nakış yapan.  Kâbiliyyet bizde olmazsa meşâyih neylesin
   37- Ehl-i irfân: İlâhi yakınlık ile  İster ise mürşidi olsun Muhammed Hazreti  53
    sır âlemini bilip idrak eden.
   38- Kadr: İtibar, değer, derece.  Salihem şeyhim Muhammed [Pîr-i] Sâmi'dir [benim]
   39- Zî-kadr: Yüksek derece ve  İstemem bundan ziyâde devlet ile rif’ati  54
    rütbe sahibi.
   40- Âli: Yüce, ulu.
   41- Himmet: Mürşitlerin imdat
    ve yardımları.
   42- İrsâl eylemek: Göndermek,
    ulaştırmak.
   43- Belde: Şehir.
   44- Münevver: Nurlu, aydınlık.
   45- Ref olundu: Kaldırıldı.
   46- Zulmet: Karanlık.
   47- Kuvve-i kudsiyye: Kutsal
    güç.
   48- İrşâd: Doğru yolu gösterme.
   49- Dest: EI.
   50- Sıdk: Halis niyetle.
   51- Bîat: Kabul etme, uyma, el
    tutma.
   52- İcrâ: Yapma, yerine getir-
    me, yürütme.
   53- Mürşid: İrşâd eden.
   54- Rif’at: Yükseklik.


                             2
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12