NAMAZ SÛRELERİ

FATİHA SÛRESİ

Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtal müstakim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve laddâllîn. (âmîn )


ELİF LÂM MİM

Elif, lâm, mîm. Zâlikel kîtâbü lâ raybe fîhi hüdenlil muttakîn ellezîne yü’minûne bilğaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfıkûn. Vellezîne yü’minûne bimâ ünzile ileyke vemâ ünzile min gablike ve bil âhiretihüm yûkınûn. Ülâike alâ hüdem min rabbihim ve ülâike hümül müflihûn.


 ÂYETEL KÜRSÎ

Allâhu lâ ilahe illâ hüvel hayyul kayyûmu lâ te’huzuhu sinetün velâ nevm Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehu illâ bi iznih. Ya’lemu mâ beyne eydihim ve mâ halfehum velâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kursiyyühüs semâvâti vel arda ve lâ yeûduhu hıfzu humâ ve hüvel aliyyül azîm.


 KADİR SÛRESİ

 

İnnâ enzelnâhu fi leyletil kadri vemâ edrâke mâ leyletül kadr. Leyletül kadri hayrün min elfi şehrin tenezzelül melâiketü ver ruhu fihâ bi izni Rabbihim min külli emrin selâm. Hiye hattâ matla’il fecr.


 ASR SÛRESİ

Vel asri innel insâne lefî husr. İllellezîne âmenü ve amilus sâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr.


 FİL SÛRESİ (ELEMTERE)

 

Elem tere keyfe fe’ale Rabbüke bi ashâbil fil. Elem yec’al keydehüm fi tadlîlin ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bi hicâretin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.


 KUREYŞ SÛRESİ

Li îlâfi kureyşin îlâfihim rıhleteş’şitâi ves sayf. Felya’büdû Rabbe hâzel beytillezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.


 MAUN SÛRESİ

Eraeytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî yedu’ul yetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmil miskîn Fe veylül lil musallîn ellezînehüm an salâtihim sâhûn. Ellezînehüm yürâûne ve yemne’ûnel mâ’ûn.


 KEVSER SÛRESİ

İnnâ a’taynâkel kevser. Fe salli li rabbike venhar. İnne şânieke hüvel ebter.


 KÂFİRÛN SÛRESİ

Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidüm ma abedtüm ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. leküm dînüküm ve liye dîn.


 NASR SÛRESİ

İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve raeytennâse yedhulüne fi dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bi hamdi Rabbike vestağfirhü. İnnehu kâne tevvâbâ.


 TEBBET SÛRESİ

Tebbet yedâ ebî Lehebin ve tebbe. Mâ ağnâ anhü mâlühü ve mâkeseb. Seyaslâ nâren zâte Lehebin vemraetuh. Hammâ letelhatabi fî cîdihâ hablüm mim mesed.


 İHLÂS SÛRESİ

Kul hüvallâhu ahad. Allâhüs’samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekûn lehu kufüven ahad.


 FELÂK SÛRESİ

Kul eûzü bi rabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikin izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.


 NÂS SÛRESİ

Kul eüzü bi rabbin nâs. Melikin nâs. İlâhin nâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yuvesvisü fi sudürin nâs. Minel cinneti ven nâs.


 SÜBHÂNEKE

 

Sübhâneke Allâhümme ve bi hamdik ve tebâre kesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük)* ve lâ ilahe gayrük.
*Bu kısım sadece cenaze namazı kılarken okunur.


 ETTAHIYYÂT

Et tahiyyâtü lillâhi ves salavâtü vet tayyibâtü esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibadillâhis sâlihin. Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh.


 SALLİ

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrahim, inneke hamidün mecid.

BÂRİK

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke hamîdün mecîd.


 RABBENÂ ÂTİNÂ

 

Rabbena âtinâ fid dünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten. Ve kinâ azâben nâr.


 RABBENÂ-ĞFİRLİ

Rabbenağfirlî ve li vâlideyye ve lil mü’minîne yevme yekümül hisâb. Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.


 KUNUT DUALARI

Allâhümme innâ nestaînüke ve nestağfirüke ve nestehdike ve nü’minü bike ve netübu ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel hayre kullehu neşkuruke velâ nekfuruke ve nahle’u ve netruku men yefcuruk.

Allâhümme iyyâke na’büdü veleke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercü rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bil küffâri mülhik.