Arifler dilinde harf-i bismillah
Seng-i hâre değse gül anber eyler
İler kime yetişse "Nasrun minallâh"
"Lentebur" sırrına ol mazhar eyler

Bülbül intizârı gül dîdârına
Cân telef etmekte aşkın nârına
"Yelakad kerremnâ"' zülfü sârına
Bin bir makam gören bizi sevrevler

Oldunsa Celâli bir ehl-i perde
Sır verme Huda'dan gayrı bir ferde
"Minrabbik"hitabı okunan yerde
Er odur o şehri Kandehâr eyler