Hûblar yığnak etmiş aşk dîvânında
Karyeler kadrini kıymet ederler
Bir nazm-ı gazel delindi sânında
Ehl-i aşk olana minnet ederler

Sanırsın tabiîn olmuş zamanı
Anda âlimleri .âlıid Osmânı
lmâm-ı Âzâm'ı Yusuf Sâni
Ledünnî ilmine hizmet ederler

Adalet tahtında sultânı hanı
Çin-Mâçin"' eşrafı hem hanedanı
Sanırsın Mehdidir arz İsfahan'ı
Rûh-ı Meryem ile sohbet ederler

Özü çöl Bayburd'un iftiharıdır
Şevket güftârınm Zülfikâr'ıdır
Bu asrın Haydâr-ı şîridârıdır
Halayık hışmından haşyet ederler

Dertler devasının yazanı anda
Hayâl iksirinin kazanı anda
Küfr ile îmânın mizanı anda
Bir kılı kırk yerden kısmet ederler

Şat Fırat Ceyhun'dan ayrılmış âbı
Zümrütten seçilmez asla türabı
Bütün meh-piiresi hep şeyh ü şâbı
Gedâya miskine himmet ederler

Donanmış sahralar servi budağı
Gülzânni açmış hep bahçe bağı
Çığrışır bülbüller her seher çağı
Feryâd-ı garîblc kesret ederler

Celâli bu tarih taşı Hindî'nin
Hind'e bedel her kumaşı Hindî'nin
Konağı aşçısı aşı Hindî'nin
Cennette Rıdvan'ı hayran ederler