Yedi hâmîm yazmış nakkâş-ı billah
Dolaşmış "Alleme'l-esmâ" ya zülfün
Şevket ü sânına "tebârekallah"
Karışmış Ayetü'l-kübrâya zülfün

Kaşların bend etmiş şems û kameri
Magripten maşrıka çekmiş kemeri
Gözlerin her teki zulmat feneri
Sem tutmuş berâttan Leylâ'ya zülfün

"Nefahtü min ruhi" dediği demde
Hüsnün pertevini gördüm Adem'de
Celâli kalmıştı ketm-i ademde
El etti getirdi dünyâya zülfün