Boş gitme kuyuna kerem kıl sabâ
"Lentebur" sırnndan bir bade
götür Camı üftâdeler la'l-i lebinden
Doldur hezâr hezâr ziyâde götür

Döşûr Çin mülkünden sultânı hanı
Fes pâdişâhıyla Rumili sultânı
Bütün Gürcistan'ı Nuşirevân'ı
Divân-ı devlete piyade götür

Bilirsin Celâli kerem şahıdır
Burc-ı melâhatte şems ü mâhıdır
Hûblar ülkesinin pâdişâhıdır
Dur hâk-i payına ifâde götür