Dostlar kıyam edin kalkın ayağa
Adalet şahının fermanı geldi
İstikbâl eyleyin durun selâma
Serteser âlemin sultânı geldi

Meclis ziynet bulsun şem'alar
yansın Hizmet eden ehl-i diller
uyansın Sakiler şâd olsun işret
dolansın Gamı def etmenin zamanı geldi

Belâ-yı kazadan kurtulmaz başın
Gün-be-gûn yürekte artıyor cûşun
Celâli yâd ile görülmez işin
Bu dertli sinemin dermanı geldi