Zeyid haber verdi "hâ" ile "kaftan
Ehl-i kabâil geldi her taraftan
Ehl-i irfan olan gelsin bu saftan
Ism-i a'zam okur dekanımız var

Sofu münkir olma pendimi nâgâh
Habîb-i Kibriya'nındır bu dergâh
"Elif" "nün" maddesinde öğmüş Allah
Kelâmullah'a hod îmânımız var

Sâkînin camlan hep doldu taştı
Hakikat zevrâkı yelkenin açtı
Sefinemiz sahil bahri dolaştı
Ledünnî şehrine revanimiz var

Okuttu tefsiri hem ilm-i âlet
Yetişdi dersimiz buldu nihayet
Dersim ebcedlendi durdu kitabet
Bulak başlarında kalanımız var

Hamdûlillah yüceldi âli sânı
Yüzünde okunur "Seb'a'l-mesâni"
Mısr-ı melahatte Yûsuf-ı sânî
Pây-ı dâmenine akanımız var

Celâli aşkının Şat u Fırat'ı
Bütün çeşmelerin kand-i nebatı
Gelen ûftâdenin ehl-i hizmeti
Hemen Mehdi çağı zamanımız var