Tükenmez aşk ile seren câmlarım
Esti sabâ yine bir sadâ geldi
Dolu kaldı elde cümle camlarım
Dediler ki müjde reh-nümâ geldi

Karabag'da mezat olmuştu zâtı
Beş bin tümen şecereli berâtı
Elma gözlü kız perçemli kır atı
Fars pâdişâhından armağan geldi

Hışma gelse leb ü dûrr-i dendânı
Satmış Horasan'ı Hoy Dağıstan'ı
Bütün İsfahan'ı Seki Şirvan'ı
Keşmir û Şiraz'dan tuhfeler geldi

Uyan hâb-ı nâzdan davran Celâli
Seng-i sitemlere dayan Celâli
Türlü renkler ile boyan Celâli
Gönüller uğrusu Mustafâ geldi