Gelişin gösterir hicran ilinden
Şikâyet etmeye benzer bu gidiş
Taraksız tezgâhsız tüccar mâlından
Ticâret etmeğe benzer bu gidiş

Gâlibâ arz ettim mâh-ı semâyı
Server-i cihanı dost-ı Huda'yı
Ka'be-i üryanı beyt-i binayı
İmaret etmeğe benzer bu gidiş

Celâli olmuştur hasret düşkünü
Yedi bahre perde çeker aşkını
Adalet tahtında üryan köşkünü
Nezâret etmeğe benzer bu gidiş