Kâtip bir nâme yaz o bî-vefâya
Bülbülün hâlini gülzâre sorsun
Nûş etsin şebnemin "Kâlu belâ"dan
"Ene'1-Hak" sırnnı o yâre sorsun

Hakikat bahrine keştibân olsun
Mekteb-i irfanda ârifân olsun
İki şâh beyninde tercüman olsun
Arasın derdine bir çâre sorsun

Celâli rümûzu bâ'dan arasın
Üç harf ile beş noktadan arasın
Okusun da muammadan arasın
Perdeyi kaldırsın dildâre sorsun