Ayâ taht-ı Risâlet pâdişâhı
Gelir etrâfına çok bî-nevâlar
Keremler ikliminin şulegâhı
Kapında af olur cürm ü hatâlar

Huda'nın "Levlâke" fermanı sende
"Fetahnâ" seyfinin meydânı sende
Devasız dertlerin dermanı sende
Gelen bîmâreve al ver devalar

Bularda aşikârım mahremi var
Sadârette Süleyman erhami var
Elif-bâ dersinin bir hem-demi var
Anın'çündûr sana bunca revalar

Dü-çeşmim dâmen ü payında bister
Cemâlin Kabe'sin uşşâka göster
Şarâb-ı la'linden devasın ister
Kulun Celâli tek çok mübtelâlar