Yine âşık-ı nâ-çârm unuttu
Acep kimdir bugün hem-râh-ı Leylî
Cünûnum şöhreti dünyâyı tuttu
Tükettim çeke çeke âh-ı Leylî

Görem kimdir bu dem meyhanelerde
Benim tek mest olan mestânelerde
Cemâlin şem'ine pervanelerde
Yanan var mı böyle bir dahi Leylî

Beni her kim sana âkil demişse
Demiştir belli bir câhil demişse
Benim Leylîye mukabil demişse
Galat etmiş vallah billahi Leylî

Celâli bülbül-i zar oku derler
Hem ezber eyle tekrar oku derler
Nere gitsem gel eş'âr oku derler
Sanırım oradır dergâh-ı Leylî