Ne güzel nakşetmiş nakkâş-ı billah
Dolaşmış "allame'l-esmâ"ya zülfün
Şevket ü sânına tebârekallah
Karışmış nüsha-i kübrâya zülfün

Kaşların bend etmiş şems ü kameri
Magribden maşrıka çekmiş kemeri
Gözlerin her teki zulmet feneri
Şem' tutmuş berattan Leylâ'ya zülfün

"Nefahtü min ruhi" dediği demde
Hüsnün pertevini gördüm Ademde
Celâli kalmıştı ketm-i ademde
El etti getirdi dünyâya zülfün