Hüsnün diyarında ey çeşmi hünkâr
Durmayan âh çeker duran âh çeker
Halet boş değildir bunda bir iş var
Görmeyen âh çeker gören âh çeker

Dedim dest uzatma hûblar bağına
Tahammül yeter mi müjgân dağına
Nevadan dem çekip aşk ocağına
Girmeyen âh çeker giren âh çeker

Celâli Mecnûn'um Hû Leylî Leylî
Cünûnum şöhreti dağıldı hayli
Sen teki bedr ise cihanda meyli
Vermeyen el çeker veren el çeker