Gönül gel benden al pendin
Elin çek dil-rûbâlardan
Sakınmaz âşık-ı billâh
Hezâr derd û belâlardan

Bu ne sevda peri-peyker
Beni kıldın sana nöker
Ânımdan kevkeb-i Ülker
Döküldü hep semâlardan

Yâr olmaz aşka yanmazsın
Acep hiç mi uyanmazsın
Ne buldun kim usanmazsın
Bu cevr ü cefâlardan

Gözler, gamze-i pekândır
Şarâbı rüh ceset candır
Ahir çok kavgadır kandır
Dedim geç bu hevâlardan

Celâli mey çekip sunma
Uçup daldan dala konma
Cihanda hiç vefa umma
Vefasız âşinâlardan