Sitemkâr yârı görünce
Dutam dest ü dehâmndan
Görem ol bî-vefâ nice
Cüda düşmüş vatanından

Bir âteş yaktı kim sönmez
Bu hicran seli hiç dinmez
Ben dönerim gönül dönmez
Boyu serv-i revânmdan

Ben ol gülşende gül kırdım
Nazargâhın bülbül gördüm
Beni zemmeyleyen merdüm
Sakınmaz mı imanından

Şarâbın içmesin bilmez
Varından geçmesin bilmez
Ateşe düşmesin bilmez
Bunun yahşi yamanından

Celâli gam hezâr oldu
Vücûdum şehrini aldı
Zemin ü âsumân doldu
Benim ahım dumanından