Gönül zikreyle Mevlâ'yı
Bu dersin ihtidasından H
alayık nutka gelmiştir
Cenâb-ı Kibriya'sından

Görenler nûr-ı Gaffâr'ı
Çeker bülbül gibi zarı
Okurlar medh-i gûlzârı
Resûl-i Enbiyâ'sından

...... doğdu ol sultân
Donandı nûr ile cihan
Ebubekir, Ömer, Osman
Aliyyü'l-Murtazâ'sından

Ol hurşid mâh-ı dil-server
Yanında çâre-sâz derler
Sanasın kevkeb-i Ülker
Ziya vermiş semâsından

Gör ol sultânı yaverler
Kılına kan içen erler
Ona cân feda ederler
Hiç ayrılmaz rızâsından

O şahın şahsına varmış
Gelince bir divân kurmuş
Ne kim görmüş haber vermiş
Bu âlem intihasından

Görenler irşâd olmuştur
Okumuş ûstâd olmuştur
Cihan hep âbâd olmuştur
O bedrin gül simasından

Şu vakit kim nikâb açtı
Sanemler sarsılıp düştü
Niceler cür'a câm içti
O şahın mehlikâsmdan

Celâli dur figân eyle
Gece gündüz şivân eyle
Gözünden kan revân eyle
Elin çek mâsivâsından