Bir şîrîn hikâyet geldi hatıra
Om vasfetmenin geldi zamanı
Şehiryutan-zâde Hüseyin Yaver
Kalos Ağa ile kavga destanı

Komisyon meclisi nüfus yazarken
Divân-ı devlete defter düzerken
Kasabayı köyü kendi gezerken
Hığm'da kurdular kalem dîvânı

Esmaya vurdukça defter kitabet
Kalos etvâr aldı her gün her saat
Sedir baş olmayı eyledi âdet
Danışmağa durdu yahşi yamanı


Ukbe kadı gibi çoğa az dedi
Öküze keçi tavuğa kaz dedi
Dasni guros dasni diga yaz dedi
Hüseyin Yaver'in sıkıldı canı

Dedi ulan Kalos küfrü bezetme
Her mekânda sedir başı gözetme
Bir söyle bir dinle ürme uzatma
Kalkar güldürürüm dostu düşmanı

Bugün dem vaktidir mestâne çoktur
Sana danışmanın zamanı yoktur
Yakın bir haşredek mesnedin b.ktur
Senin'çûn taşırım kılıç kalkanı

Kalos'un gözleri dönmeye durdu
Şâfi iti gibi azdı kudurdu
Dedi devlet bize bir nizâm
kurdu İslâm'dan ayırmaz Hrıstiyân'ı

Hüseyin der dostum bûnyâd eylese
Günde yüz bin kanun icâd eylese
Toptan bu cihanı âbâd eylese
Size üçün biri olur ihsanı

Sazendeler mey dîvânı kursalar
Mestâneler bu dîvânda dursalar
Senin öz vatanın benden sorsalar
Meydân başı bir de kasap dükkânı

Kalos dedi ulan Nahcivân kurdu
Devlet maskarası millet züğürdü
Kasap dükkânında beni kim gördü
Sen gibi gözetmem yağlı yavanı

Hüseyin Yâver'in teprendi saçı
Kattı karıştırdı haçı haracı
Elin attı raftan kaptı kırbacı
Kalos'un dalında saydı doksanı

Yekten kıyam etti meclis çerisi
Hüseyin Yaveri tuttu birisi
O zaman Kalos'un koptu gerisi
Ermenice saydı yüz bin ruhbanı

Kalos düşer makatlara sarılır
Hüseyin Yâver'e şahlar darılır
Yine haykırdıkça yerler yarılır
Kesti selâmlığı kapıdan yanı

Kalos selâmlıkta ekin biçerdi
Hay ettikçe ardın önün açardı
Kalos makatları atlar geçerdi
Çulfa taşı gibi o yan bu yanı

Ahâli döküldü geldi hurüşa
Gördüler Kalos'u vurur diş dişe
Bir sıçan deliği beş bin kuruşa
Haraç mezattadır Kalos'un canı

Çoklara söyledi bizi barıştır
Nemi alırsan al burdan savuştur
Bugün beni Kisanta'ya kavuştur
Hizmet gören bir lira-yı Osmanî


Hüseyin der sanma gamın çekerim
Keçevi'de kızıl kanın dökerim
Kalos senin bin Şeddad'ın s...erim
Bir de höllük koyup çaput saranı

Komisyon meclisi baktı durdular
Hüseyin Yaveri sarhoş gördüler
Mestane yazdılar karâr verdiler
Gerek hûb nevreste pîr û civanı

Kalos'un fıkrası buldu nihayet
Yüz bin asvas dedi kıldı şikâyet
Celalî şeydâya bir bir hikâyet
Kılın başımıza kopan tufanı