Güzellerin yığnağına uğradım
Birer birer beri gelin güzeller
Her biri geldikçe cân tazelenir
Söndürürsüz yangınları güzeller

Söndürürsûz kurtanrsız cefâdan
Deli gönül kâm almadı safâdan
Siyah muvlar ser çekmiştir fezadan
Bağlanrsız rûzigârı güzeller

Rûzigâr değende sırma telize
İnanılmaz sizin ferzenk dilize
Elli kadem bağlamışsız belize
Kuşanmışsız hûb kemeri güzeller

Kuşanmışsız hüb kemeri bellere
Meyil vermiş olur olmaz kullara
Şerefiz yücedir dûştüz dillere
Artınrsız âh ü zarı güzeller

Âh ü zâr almayın olursuz âsî
Tatlı olur güzellerin busesi
Koynuzda açılmış güller bahçesi
Yetirmişsiz çifte nârı güzeller


Çifte nâr değmesin biribirine
Yetemedim güzellerin sırrına
Kan edersiz bir busenin yerine
Haram etmen helâl kârı güzeller

Haram etmeyin ki helâl edesiz
Dâim sizde bu şân ile gidesiz
Cennet bahçesinde huri kalasız
Aşıkların mu'teberi güzeller

Mu'teberlik size memur kalanda
İki hasret birbirini bulanda
Ya bir düğün ya bir seyrân olanda
Kuşanırsız dalcı nârı güzeller

Kuşanırsız dalcı nârı hâreden
Ak memeler buse ister yaradan
Güzelliği size vermiş Yaradan
Ter vurmuştur taze karı güzeller

Taze karsız güzelliğiz de caba
Al geyinip bağlamışsız hem diba
Ne bir şehir koyduz ne bir kasaba
Vîrân ettiz her diyân güzeller

Her diyarda adız çıktı âsmâna
Sizi gören kail Hurşit kemana
Meyil vermiş delikanlı cihâna
Gözetleyin emekdârı güzeller


Emekdân gözetleyin cennetten
Elbet bir gün bu cân çıkar cesetten
Celâli medh eder sizi gayetten
Aşıkların umutlan güzeller