Sabahın seher vaktidir. gitmez mi
Ben-i bîmânrun özrün götürsün yahşi tutmaz mı

Halayık âciz olupdur zeminde ahım odundan
Sabâ sultânıma söyle bu çile bana yetmez mi

Çerâğı şimdi yanmakta benimle hem-demi yoktur
Figânımız arşa gitti aceb hiç insaf etmez mi

Alıp gönlüm apardı onda gelmiş kasd-ı cân eyler
Kerem bu canda alsa biter mi arz(?) bitmez mi

Cihanda teşne-dil koymadı günden güne kandırdı
Neden sehv eylemiş bilmem bana nevbet gözetmez mi

Melâik zümresi billah yekûnu seb'u semâvât
Dil-i zâr olduğum duydu o dildânm işitmez mi

N'ola bir dem de şâd olsa benim teki nâçâr billah
Murâd etse o dildânm murâd ûzre yürütmez mi

Celâli âşıka peymâne sunsun bâğ-ı hüsnünden
Beni mest eyleyen bülbül gören bir dahi ötmez mi