Usandım sâkî canımdan o cânânı usandırdım
Cihan bağında bülbülüm gülistanı usandırdım

Açılmaz baht-ı siyahım tecellî bu kader böyle
Kime kim merhaba dedim o gün anı usandırdım

Hârâbat camı nûş ettim harâb ettim harâb oldum
Eyvah kılmadan cesed câm usandırdım

Ezel kâtibleri âciz kalıptır arz-ı hâlimden
Kitabet koymadım gezdim her inşânı usandırdım

Cefâ vü cevr elinden yahu billah çok divân gördüm
Sadâret sahibi taht-ı Süleyman'ı usandırdım

Dilim zahmmda al kanını gören ifratın el çekti
Bulunmaz merhemi ben dest-i Lokmân'ı usandırdım

Okunmaz nazmım eş'ârım halayık destine verdim
Gedâ vü bây u sultân gerek hanı usandırdım

Sanıram âb-ı çeşmimdir seng-i sahrayı kandıran
Ne hâldir büsbütün âlem û cihanı usandırdım

Şikâyet kıldı gök ehli Celâli âh u zarımdan
Melâik zümresi dergâh u dîvânı usandırdım