Ezel kâtibleri bahtım böyle dîvâna yazmışlar
Sine üryan dîde giryân ciğer büryâna yazmışlar

Halayık cem' olup saf saf şu dem durdukta dîvâna
Tecellî bu kader böyle bizi efsâne yazmışlar

Kıyamet heşre dek kurtulmayanı ben bu melâmetten
Cünün ismiyle yâd etmiş o defterhâna yazmışlar

Diyerler kâfire cennet haramdır pây olmaz
Neden ya seng-i mermerde küfrü imâna yazmışlar

Nedametten değil amma ne amel kim o defterde
Okur hepsinden katmazlar anı bir yana yazmışlar

Riyadan korkmaz ol sûfî sakınmaz kizb......
Neden kim hayr sarfetmiş......bir dâne yazmışlar


Sanemler murg-ı dilde bu aşkı......dilber
Ne sehv etmiş ki gevher kadrini noksana yazmışlar

İnanmaz münkir-i billâh çekilse çarhı.... birden
Bihamdillâh ki la'net taşını Kur'ân'a yazmışlar

Celâli bir divân kurmuş yekûnu erbâb-ı kâmil
Gelen mehpâreler yekten beni tek hâne yazmışlar