Haber ver saki bismillah bugün demhânemiz vardır
Gelen üftâdeye her dem dolu peymânemiz vardır

Çıkıp kürsîde ol vaiz bizi zemmetmesin her gün
Anın mescidi var ise bizim meyhanemiz vardır

Anâsır görmeden evvel hem Adem nutka gelmezden
Şarâb-ı âb-ı engüri içen mestânemiz vardır

Gönülden cûşa gelip Allah Allah dese dergâhta
Zemîn ü asumanı titretir dîvânemiz vardır

Mürûvvet ehlimiz çoktur gelen mihmân geri dönmez
Bizim de aşk ocağında döşenmiş hanemiz vardır

Tarik-i vehbîde irşâd olanlar kırka yaklaştı
İçinde nazm u eş'âr okuyan üç tanemiz vardır

Celâli bir nazarda arş û kürsi arz u eflâki
Hemîşe dem çekip yer yer gezen irfânemiz vardır