Alma miskin kalbine taş anda bir han eyleşir
Sırr-ı Yezdan iklimidir şâh u sultân eyleşir
Kıblegâh beyt-i binadır yıkma viran eyleme
Hem nazargâh-ı Huda'dır günde mihmân eyleşir

Eşrefîler hânesidir dahi bir cân eylemez
Gayrı mahlûka döşenmiş halk-ı inşân eylemez
Sırr-ı Sûbhân ehl-i dünyâ kizb ü bühtan eylemez
Aşk u sevda bir de Mevlâ bir de Kur'ân eyleşir

Nakş-ı nakkâş-ı ezeldir nakş-ı Celâli değil
Âh ateşiyle döşenmiş yanmadan hâli değil
Mescid-i mihrâb gibidir bir kişi mâlı değil
Günde beş vakit namazla ehl-i imân eyleşir