Elveda ey dûrrû dendânım nihayettir bu gün
Devr elinden dil-i nâ-şâdım harâbettir bu gün
Ketm edip çün gizleme zarım ben-i bî-çâreden
Katlime sem'in şehim kimden rivayettir bugün

Zulm edip bitirdiler hiç kimse ahım almasın
Bir tutuşmuş âteşim hiç kimse destin salmasın
Çalsın ister sûrun İsrafil ister çalmasın
Haşr û neşr oldu bana göre kıyamettir bugün

Neden el çekmiş bu sâkî halkı mahmur eylemez
Hâne-harâb illeri yakmaya mecbur eylemez
Kendi sûtre-i binasın nice ma'mûr eylemez
Öz diyarındır Celâli der-sa'âdettir bugün