Kerem kıl şâh-ı serâsker kerem sultânda handadır
Arz-ı hâller şaha karşı dîvân ehli divândadır

Gedâlar erhamin gözler kan ağlar çeşm-i kandadır
Dil zahmına merhem yok onu bahs û beyândadır

Ne Eflâtun bilir çâre ne Lokman sağ cihandadır
Dediler mu'teber derman Mûşîr-i âlî-şândadır