Bu mektubu amellerde azimete, sahih sünnete uymaya teşvik ve tarikata göre amel, tarikat amellerinin emredilen tertibe uygun olması, şeyhin emrinde fani olmak ve bunun dışındaki meseleler hakkında Molla İbrahim 'e göndermiştir.

Salim kalbli, Allah için kardeşim Molla İbrahim'e.

Allah'ın selamı size ve seçtiği kulları üzerine olsun. Tevfik mağfiretle beraberdir. Bu fakir sizin bu tarikatın en hayırlısı için olan (Allah onu en hayırlı kılsin )duanızı işittiği gibi, buraya geleceğiniz haberi de bu hizmetçiye ulaştı.

Bil ki, bazı Hz. Muhammed'in (s.a.v) yolundan giden büyük velilerin sonrakilere bıraktığı kalıcı kerametleri vardır. Mesela Rufailerin ateşe girmesi, Dınori'nin çocuğu suda taşıması, Geylani'nin bazı kerametleri gibi. Allah bizi onların bereketleri ile faydalandırsın. Nakşibendi tarikatından ise kalıcı olan Allah'ın muhabbeti ile kalblerin nurlanması ve kişilerin derecelerine göre Allah'ı bilmesidir. Nakşibendiler bunun için üç şart koşmuşlardır.

1- Amellerde azimete göre hareket etmek ve şeriat ehlinin ruhsatlar ve bidatlar dışında kendisinden hüküm çıkardığı sahih sünnete uymak. Gayret ederek bütün azalarla ve salim bir kalble bunlara sarılmak lazım, lazım, sonra yine lazım.

2- Tarikatın usulüne göre amel etmek ve bu amelleri hiçbir fazla!ık ve noksanlık olmaksızın emredilen şekilde tertibe uygun yapmak. Bu sana lazım, bana lazım

3- Kendisine uyulan kimsede (şeyhte) yok olmak. Kendi nefsinde bir varlık görmemek, kendi nefsine bakmamak ve hatta insanların da nefsini görmemek. Netsi görmekten ve (nefsin) iradesinden sakın. Nefisten sakın, nefisten sakın.

Celvette (insanların içinde olduğun zaman) şevk ve muhabbet içinde ol. Halvet halinde ise niyaz ve istiğfar üzere ol. Sende bu hallerin tasdik edebilmesi için ayrılık acısının sıkıntısını yok etmeye devam et.

Dinle neyi, bak hele neden hikayet eylemekte,

Ayrılıklardan dem vurup şikayet eylemekte.

Kalbleri kazanma hususundaki çalışmaya ehemmiyet vermede gayret sahibi ol. Başkan olma düşüncesinden sakın. Çünkü o öldürücü zehirdir.

Zamanın Asaf'ı o himmetli köledir ki,

Surette hoca sirette ise derviştir

Fakihin dediği ne güzel:

Zamanın derviş tabiatlı hocası olan vezirin himmetinin kölesiyim,

Surette hoca sirette derviştir o.

Dünyaya bakışın Şia'nın Yezid'e bakışı ve efendilerin kölelere verdiği infak gibi olsun.

Münkirlerin boş sözlerini dinlemek seni meşgul etmesin. Hatta sen bu sözlere karşı sağır ol, onlara hayır dua et. Bu nasihatları ezberle. Bunları ezberlersen, bellersen, nefsin şerrinden ve tilki gibi olan lanetlenmiş şeytanın şerrinden kurtulmuş olursun. Nefsini Sadat-ı Kiram'ın çadırının gölgesine koy. 0 zaman sana yazın sıcağı, kışın soğuğu, kar ve yağmur zarar vermez. 25-Recep-1296