Halifesi Molla İbrahim'in babası olan Molla Abdurrahman Kınalı'ya Gavs'l Azam'ı (k.s) ziyaret etmesini teşvik ve başka meseleler için göndermiştir.

Allah'ın ismi ile mektubuma başlarım. "..Yerdekiler ve göktekiler, herşey O'nu teşbih eder.." (Isra.44)Salat ve selam O'nun Nebi'sine (s.a.v) ve Nebi'sinin ailesi üzerine olsun.

Bu dergahın hizmetçisi Abdurrahman'dan. Kulları Rabbini bilmeye cezbeden üstadlar üstadı ihlâs ve ihsan ile zamanın Gavs'ının eteklerine yapışan, mutlak kudret sahibinde fani olarak alem-i mahlukattan yükselen Abdurrahman'a. Mennan (çok veren) olan Rabbin sevgisinden dolayı O'na sevgin devam etsin.

Bu hizmetçiye kıymetli mektubunuz arzedildi. İçinde kasd edilen maksadın, ihlâs ve seyrin merhaleleri, sülûkün müşkillerine çare ve yakîn elde etmeye engel olan zan ve şüphelerle ilgili olarak arz etmeyi unuttuğumuz ve kainatın sahibi olan Allah'da fani olmakla vuslat olacağına dair bilgiler istediğinizi gördük. Seyru sülük halinde vuslata ermesek ve hatta asi ve cahil olsak da Allah'a hamd olsun. Çünkü bunda sizin için iki noktadan fayda vardır. Birincisi akla gelen şeylerden faydalısını çekip alan ihlâsı elde etmek, diğeri, şeyhin sohbetinde bulunmaktır. Fakat acaib olan sizin, dünya riyasetini nasıl istediğinizdir. Allah bunu istemiyor. Ancak Gavs'ın sohbetten muradı (k.s) ins ve cinnin ameline denk olan cezbedir.

Sizin yanınızda malum olsun ki, Şeyhin halifesi Celaleddin üç şeyi, müşavere, istihare ve sadattan sorarak ittifakla tesbit etmiştir Muhabbet, hüsnü zan ve ihlâs. Bundan dolayı onlar terbiyelerini bunlarla güzelce yaptılar.

Molla Abdurrahman insanları nisyandan (gafletten uyandırıp) kamil insan olmayı göstermek için Behtan'a gitmiştir.

Molla Halid insanları gafletten uyararak onlara uyanıklığı göstermek için Şirvan'dadır.

Bu hizmetçi sonbahara kadar Şeyh Celaleddin'in efendisine hizmetle memur edilmiştir. O da sizlerin dediğini söyleyerek bu işin devamlı olmasını istiyor. Fakat en iyisi Molla Halid, o tarafa gitsin.

Sizin bu tarafa gelmeniz mümkün olursa, bu durum kalplerin ülfetle bir araya getirilmesinden sonra uygun olur. Çünkü bunda, Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret. gönlün seyru sülük merhalelerine engel olan hususların aşılması, insanların buraya gelmenizle size uyması, Şeyh Celaîeddin'in sizi görmekle ve sizin O'na olan muhabbetinizden dolayı kalbinin genişlemesi söz konusu olacaktır. Bilhassa sizin ona muhabbetinizin olmadığı zannı O'nu üzdüğünden Molla İbrahim'e her zaman "ah Molla İbrahim keşke bir daha onu görseydim", diyor. Siz zaten bu yüzden muhabbetti mektubunuzu gönderdiniz. Bu hizmetçi de çok iştiyaklı bir şekilde size, çocuklarınıza ve etbanıza hizmet etmek istiyor.

Buraya gelir de ve hangi mekanda konaklarsanız İnşaallah Gavs'ın himmeti ile sizin rızanıza uygun ve Gavs nasıl işaret etti ise o şekilde, hatta sizin için maksad nasıl gerçekleşiyorsa o şekilde işler yürütülür, hizmetiniz görülür. Bu hizmetçinin elinden bilhassa O'nun sohbeti ile -asi de olsa- hidayet meydana gelmişse, hayır içindir.

"Allah bu dini fakir kişi ile de kuvvetlendirir." Bununla beraber onların tabiatlarına uygun çeşitli

şekillerde cezbe, sülük, cezbenin sülûku ve sülûkün cezbe seyrinin salikler için olan talimatlarını açıkla.

Sizin ve bilhassa evladınız Molla İbrahim ve annesinin. muntesiplerinizin, Şeyh İbrahim'in, Şeyh Muhammed ve O'nun çocukları Abdurranman ve Şeyh Abdurrahim'in yanınızda ve köyünüzde bulunan talebelerin ellerinden öper, dualarını beklerim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepsinin üzerine olsun.

Talipler bilsin ki, Allah onların tevbelerini kabul etmiştir. Onları ve bizi affetsin.Seyyid Ubeydullah evine gitti. Onunla beraber sadece bu dergaha bağlı olanlar gitti, O, bu dergaha bağlı olmasa da ihlâsı artar. İnsanlar O'nu keşke görmeseydi de kötülemeselerdi. Çünkü o üstadımızın üstadının oğludur. Şimdi ise kuvvetlendikten sonra şeyh olduğunu iddia ediyor. Onunla Molla Halid'in karşılaşması fayda vermedi. Önceden ne idi ise şimdi de aynı durumdadır. Şeyh Celaleddin münkiri olduğu halde onun münkirlerinden olmadığını söylüyor. Şayet dönerse o bizim seyyidimizdir. Çünkü O Seyyid Taha'nın (k.s) oğludur. İstifade talebi Gavs'a etba olmaktan geçer. Çünkü onun Gavs olduğu tartışmasızdır ve O münkirlerin kabul etmediği kutubtur.

5-Recep-1287