Bu mektubu cihad senesinde Gavs'ın emri ile herkesin Nurşin'e gitmesi hususunda halifesi Molla İbrahim'e göndermiştir.

Şefkatli, kerem sahibi ve korunan kardeş Molla İbrahim'e.

Gavsu'l Azam'ın Rasûlüllah'tan (s.a.v) istimdadı vasıtası ile niyaz ve istiğfarı gerektiren haberler bize ulaştı.

Ey kardeşim! Allah bir şey murad ettiği zaman O'- nun hükmünü geri çevirecek kimse yoktur. Eğer durum O'ndan bir şey taleb etme ise, bize ve size niyaz etmek, rıza göstermek, hamd etmek ve şeriata uymak gerekir. Aynı şekilde iki beldenin alınmasının gerçekleşmesi anında da böyle yapmak gerekir. Fa kih ibrahim dönünce, onu Zeyn'in arkasından gön- derebilmem için herkesin Nurşin'e gitmesi gerekir. İstenilen birinci durumda şüphe veya Erzurum'da kuvvetli durum varsa sakin olmak gerekir. Şayet şiddetli deprem, korku olur ve bir şey ortaya çıkmazsa size Nurşin'i taleb etmek ve arkasından elçi gönderileceğine dair bir elçi göndermek gerekir. Senin ve diğerlerinin kalbinde tefrika olmasın.

Ben gerçekten onun kahrına ve lutfuna aşığım Hayret edilecek şey ki ben her iki zıd şeye aşığım. Çünkü aziz ve zelil etmeye kadir olan Allah'tır. Fakat şu ayetten korkmak gerekir: "...Müminlere yardım etmek, üzerimize borç idi" (Rum,47)

Zeyn'in peşinden onun gönderilmesinin tehir edilmesinden maksad, onların bu fakiri oraya iskan etme düşüncelerinden dolayıdır. Hatta Şeyh Hamza ve Molla Muhammed, senin iradende gitmek vardır, dediler. Biz seni şeyhin merkadına şikayet ediyoruz. Verebilirsen sana cevap vermek düşer. Bu taraftan soruyorsunuz. Bana ulaşan şeylerden üzülmesey- dim, sizin yerleşmeniz veya üst üste gelen engellerden ve dost arkadaşlarla beraber oradan çıkmanızı yazardım. Çünkü buradaki bir gün orada bir sene gibidir. Hatta bu zamanda bir gün Gavsu'l Azam (k.s) zamanında bir ay gibidir.

Allahım! Müslüman ordulara yardım et. Kafirleri memleketimizden yardımsız olarak çıkar. Kelimeni aramızda yücelt Ya Muin! "Bizi nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Kendilerine gazab edilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil." (Fatiha,6,7)

Size gelen kimselere ve Gavs'ın (k.s) yanındakilere mektubunuzu gönderme işi, sıkıntıya karşı ferahlığın galip olmasına sebep olacak olsaydı ve bu da Şeyh Hamza'nın ihtiyarı ile olsaydı, hemen onu yapardı.

Selam, kardeşlere bilhassa hususi dostlara ve

umumi olarak avam üzerine olsun. Onlardan ve Molla Abdullah el-Cuhurî'den dua talep ediyorum. Dediği şeyden dolayı ona vurmak, Aziz Efendi ve Fakih ibrahim'in yaptığı gibi ta'n etmek doğru değildir. Bineklerinizden olan bir at üzerinde sufi Mustafa ile ona git.