Bu mektubu Molla Abdurrahman el-Kirıdi'ye göndermiştir.

Ahireti isteyene vermesi sebebiyle va'dinden dönmeyen ve hamd kendisine mahsus olan Allah'ın ismi ile mektubuma başlarım. Ulu'l Azm Peygamberlerin bu husustaki ayet ve deliller ile sabrettiği gibi Nebi'- sine (s.a.v) sabrı emreden Allah'ı teşbih ederim.

İnsanların en zayıf kul olan bu dergahın hizmetçisinden büyük üstad Molla Abdurrahman'a.

Zamanın Gavsı'nın (k.s) emrettiği şeyler bakî olmakla beraber, sevgi ve müjde dolu mektubunuz bu hakire ulaştı.

Bizi sultanın emri hususunda gevşeklik ve tenbel- likle korkutuyorsunuz. Fakat eşya, bütün farklılıklarını bir araya toplamak için vakitlerle rehinlenmiştir. Bu durumda sabrınız, sabrın bile aciz kaldığı noktaya ulaşır. Böylece helakiniz ortaya çıkmış olur.

İhlası elde etme hususunda, ondan aciz kalıncaya kadar çok gayret sarfettim. Bundan dolayı kınanmaya hedef oldum. Nerdeyse fitne meydana gelecekti. Düşmanlıkla ülfet anlayışı değişti. Gavs'ın (k.s) kahır etmesinden korktuk. Nitekim Zunnûn denizde çevrilmişti. Durum açıklığa kavuştu. Gelecek sene

Nemran'da oturmakla emr olundum. Sonra onlarla iyi geçinmeyi deneyeceğiz.

Sizin hakkınızda, kabri şerife gitsinler, şeyhe itaat etsinler, zahiren ona intisab etsinler ve buraya talim için gelsin ve dönsün, dediler. Bundan sonra Nemran'da sana gelmeleri için onlara ruhsat vardır. Bu s- eneden sonra ahdi bozmak ve va'dden dönmek yoktur. Hangi mekana gitmek istiyorsan git. Hangi vakitte onlar veya başkaları gitmek istiyorlarsa emin şekilde ve selametle gitsinler. Bu durum ve açıklama baharda buraya gelme vaktiniz veya sizden önce Molla İbrahim'in buraya gelmesine bağlıdır. Bu iki durum da güzeldir. Bir şey konuştuktan sonra iştişare ediniz ve sadatın (r.a) istediği şekilde yapınız.

Ben isyan sahibi olsam da, sizin üzerinize şeyhin evlatları, halifeleri ve miiridlerine hüsnü zan etmek, muhabbet ve ihlâsı artrmak gerekir. Fakat ihlâslı olan kimse ihlâsıyla insanları faydalandırır.

Molla İbrahim, annesi, kardeşleri, kızkardeşleri, hanımları, size intisat eden kadın erkek bütün kardeşlerden, dostlarda»! ve komşulardan dua taleb ederiz. Bizler dahi onlara dua ederiz.

Selam eder, halinizden ve hallerinizden sual ederiz. Elinizden öper, siîden Şeyh Muhammed ve çocuklarından, Şeyh İbrahim ve çocuklarından, Molla Hasan'dan, Şeyh Fei'zullah, müezzini ve çocuklarından, Muhammed, Şeyh Kasım ve çocuklarından ve bilhassa talebelerde^ Molla Abdul Hadi'den dua taleb ederiz. Bizi soran herkese selam ederiz. Selam sizin ve mümin olan köf ahalisi üzerine olsun. Molla Muhyiddin'in de dua etrresini ümid ederiz.