Halifesi Molla Halil'e göndermiştir.

Mektupta ihvanın sayısını artırmaktaki nihaî gayeyle ilgili olarak iki hususun söz konusu olduğunu beyan etmekte ve bazı emirler ile diğer hususlarda açıklamalarda bulunmaktadır.

Salat-u selam seçtiği kuluna ve seçkin aline olsun. İmdi; Gavs-ı Azam'ın dergahının hizmetkarından Allah yolunda kardeş ve dostumuz olan Halilullah'a. Şeyh Fethullah adıyla göndermiş olduğunuz mektubun maksadı malum olmuştur.

Şunu bilesiniz ki son gaye ve hatta ihvanın sayısını çoğaltmak için uğraşmaktaki amaç Şeriat-ı Mustafa'yı tebliğ etmektir. Bu sebeple Gavs-ı Azam Şeriatle ilgili olarak bu hizmetkara ve ashaba akideyi, Fatiha'yı, teşehhüdü talim etmeyi mecbur tutmuştur. Eğer bir kimse gayret etmesi ve Allah Teala'nın lütfü, Gavs'ın da himmetiyle bir kişiye ikramda bulunur ve birinin sofi olmasına vesile olursa ona iki şey gerekir: Birincisi: Bu işte onu sebep hal- kettiği için Allah'a şükretmek; gevşek davranarak nefsin gösterişe dalıp gerçek hidayet verenin Allah olduğunu unutmaması için istiğfar etmek. Nitekim Allah Teala Rasül-ü Muhtar'a şöyle buyurmaktadır: "Sen, sevdiğini doğru yola iletemezsin, fakat Allah, dilediğini doğru yola iletir." Keza aynı şekilde sofiye iki şey gerekir: Kendisinde hidayetten uzak halin bulunmadığına şükretmek. Çünkü hidayet hali üzre bulunmak helaki önler. İkinci olarak da insanların soğumasına sebebiyet veren günahlarından dolayı istiğfar etmek. Her iki halde de öyle bulunmalı ki, şevk ve muhabbeti artsın. Attar hazretleri Allah Teala'nın inayetini görmenin şartı budur, demiştir. Bununla beraber bu hizmetkara ve sizlere gerekli olan, kalbi Allah'ın dışındakilerden temizlemek, Allah Teala'yı sevmek ve ondan yardım talep edip rabıtalı olmaktır. Böyle yapan kimse kendisini Allah Teala'ya bağlar, diğerlerinden alakayı keser.

Antep'e hangi yoldan gitmeyi münasip görürseniz o yoldan gitmenizi uygun görürüm. Fakat araştırıp, istihare yaptıktan sonra tercihte bulunun. Kalbinizi de halifem Seyyid Ubeydullah'a karşı gelmekten muhafaza edin. Her ikisi hakkında dilinizi tutun, sadece hayırla bahsedin. Özellikle de muhabbeti kesen, kalbi hastalıkları ortaya çıkaran gıybetten uzak durun. Eğer o ikisini meclisinizde anan olursa Allah bizleri ve onları affetsin deyip dua ediniz.

Eğer sizi çağıran kimseleri hikmetli üslublarla kazanmanız mümkünse buna izin veriyorum.

Parsin yoluna gelince onların ve o civardakilerin şartsız olarak size olan taleplerini işittiyseniz öncelikli olanları gözetmek suretiyle bu civarda hizmet edin.

Bu hizmetkarın selamını, bu tebliğde size yardımcı olan herkese özellikle de alimlere ulaştırınız. Özellikle de Molla Yusuf ile Molla Rasûl'e. Onlara duacı olduğumuzu, olabilecek zararları tekeffül ettiğimizi beyan edin. Eğer annenin veya talim için münasip bir hanımın gelmesi mümkün değilse, hanımları eğitenler perde arkasından bu işi yapsınlar. Senin hanımlara sohbet etmen gerektiğinde, sen dahi perde arkasından sohbet et. Yanında da sufilerden bir veya iki kişi bulunsun. Kadınlar perde arkasından seni dinlesinler. Yalnız sizin gidip gelmeniz onların içinden geçerek olmasın. Siz bir perde arkasına önceden o- turun. Sonra onlar gelsinler. Muvaffak kılacak olan Allah'tır ve tüm işlerinizde O'na tevekkül ederiz. O bize yeter, O ne güzel vekildir. Aşıkların ağlaması Allah'a olan sevgilerinden, korkanların ağlaması da yine O'ndan korkmalarındandır. Halvette olanın enîsi, zatını zikredenin yanında oturanı O'dur. Böyle bir insan üstadın aynasında Allah'ın kendisine olan rahmetini görür, üstadına olan muhabbetinden ilâhi muhabbet kaynaklanır. Üstadın kendisini aşk yoluyla Allah'a götürdüğü kimseye ne mutlu.

Eğer sevgili mecazi aşkla tam sevi İse

Bu hal gazinin giydiği elbiseye benzer

Üzerindeki elbise hakiki yün olsa bile

Daha da güzelini, iyisini giymek ister

Sizlere, ihvana, ashaba, Şeriat-ı Mustafa'ya tabi olanlara selam olsun. Allahım! Efendimiz Muham- med'e, aline, ashabına, zürriyetine ilelebed ziyadesiyle selam eyle. Onları bereketlendir. Amin. Hamd olsun alemlerin rabbi olan Allah'a (c.c) 9-Recep-1299