1

Bed' olunsun besmeleyle hamdeleyle evsatı

Salavatullah hatm olunsun bula cânlar izzeti

Çok salât ile selâm olsun Resûlü Ahmed'e

Bu kadar isyân ile bizlere demiş ümmetî

Sad-hezârân âlini evlâdını ashâbını

Fâtihayla yâd edelim kıla Hak çok rahmeti

Çâr-ı Yâr’ı ol Ebû-Bekr ü Ömer Osman Ali

Sâyesinde anların buldu bu İslâm kuvveti

Geldi bunca âlim ü fâzıl meşâyih kâmilin

Hep merâtib üzredir bu âlemin devriyyeti

Sâni'in sun'unda cümle mest ü hayrân oldular

Seyr edip vahdet yüzünden görmediler kesreti

Ehl-i dünyâyı görüp bir bir temâşâ ettiler

Hep esîr etmiş oları hubb-u dünyâ illeti

Cümle âlem kabza-i kudretdedir çün gördüler

Her biri bir âlet olmuş dönderir bu fülketi

Gördüler kim içlerinde bazı derdliler gezer

El çekip işbu cihândan eylemişler uzleti

Çıkmağa derbân bırakmaz cenge yok tâkatleri

Nâtüvân olmuş çeker bunlar belâ-yı mihneti

Her tarafı devrederler mürşid-i rabbânîler

Anları kurtarmak içindir oların hizmeti

Vâris-i Ahmed olar cân derdinin dermanıdır

Her marîzin derdine göre verirler şerbeti

Ekseri nakşında kaldı görmedi Nakkâş'ını

Ehl-i irfânın bilinmez oldu kadri kıymeti

Hamdulillah gezmedikse Hind ü Bağdâd'ı Yemen

Hak nasib etdi bize zî-kadri âlî himmeti

Pîr-i Sâmî Hazretini bize irsâl eyledi

Beldemiz kıldı münevver ref olundu zulmeti

Kuvve-i kudsiyyesiyle cümle irşâd eyledi

Kim ki destinden tutup sıdk ile kıldı bîati

Hem şerîat hem tarîkat hem hakîkat kâmili

Hakk ile icrâ edip eyler bu yolda gayreti

Kâbiliyyet bizde olmazsa meşâyih neylesin

İster ise mürşidi olsun Muhammed Hazreti

Salihem şeyhim Muhammed [Pîr-i] Sâmi'dir [benim]

İstemem bundan ziyâde devlet ile rif’ati                                                              

1-2-3

4-5-6

78-9-10

11

1213-14-15

16-17

18

19-20

21-22

23-24

25-26

27

 

28

29-30-31

32-33

 34

35

36

37-38


39-40-41

42

43-44-45-46

47-48

49-50-51

 

52

 

53

 

54

 

 

1- Bed' olunsun: Başlayalım.

2-Hamdele: "Elhamdülillah" demek.

3-Evsat: Orta.

4-Salavatullah: Hz. Muhammed

(s.a.v.)'e okunan dua.

5-Hatm: Bitirme, sonuna kadar

okuma.

6- İzzet: Değer, yücelik, kuvvet,

Azam.

7-Salât ü selâm:Peygamber

efendimize okunan dualar.

8-Sad-hezârân: Yüzbin, adetsiz,

pek çok anlamında.

9-Âli:Peygamberimizin hanımları,

ev halkı ve evlatları.

10-Ashâb: Peygamber Efendimizi

gören ve sohbetine erişen

kimseler.

11-Yâd etmek: Anmak.

12-Çâr-ı Yâr: Dört seçkin sahabe

(Hz.Ebubekir, Hz.Ömer,

Hz. Osman, Hz. Ali).

13-Âlim ü fâzıl: Bilgin ve fazilet

sahibi.

14-Meşâyih: Şeyhler, mürşidler.

15-Kâmil: Kemale ermiş.

16-Merâtib: Mertebe, basamak,

derece.

17-Âlem: Kainat, dünya, cihan.

18-Mest ü hayrân: İlahi aşkın

sarhoşu ve çok tutkunu.

19-Vahdet: Birlik, teklik. Eşi ve

benzeri olmama hali. Allah'ın

sıfatı.

20-Kesret: Çokluk, kalabalık.

21- Ehl-i dünyâ: Dünyayı sevenler.

22- Temâşâ: Seyretme.

23-Hubb-u dünyâ: Dünya sevgisi.

24- İllet: Hastalık.
25-Kabza-i kudret: Kudret eli.

26- Çün: Mademki, çünkü.

27- Fülket: Gemi, çark.

28- Uzlet: Halktan çekilmek.

29-Derbân: Kapıcı, kapı bekçisi.

30- Ceng: Savaş, vuruşma.

31- Tâkat: Güç, kuvvet.

32- Nâtüvân: Zayıf, güçsüz.

33-Belâ-yı mihnet: Tüm zorluklar,

meşakkatler.

34-Vâris-i Ahmed: Peygamberimizin

varisi.

35- Mariz: Yukarı.

36- Nakkâş: Nakış yapan.

37- Ehl-i irfân: İlâhi yakınlık ile

sır âlemini bilip idrak eden.

38-Kadr: İtibar, değer, derece.

39- Zî-kadr: Yüksek derece ve

rütbe sahibi.

40- Âli: Yüce, ulu.

41- Himmet: Mürşitlerin imdat

ve yardımları.

42- İrsâl eylemek: Göndermek,

ulaştırmak.

43- Belde: Şehir.

44- Münevver: Nurlu, aydınlık.

45- Ref olundu: Kaldırıldı.

46- Zulmet: Karanlık.

47-Kuvve-i kudsiyye: Kutsal

güç.

48- İrşâd: Doğru yolu gösterme.

49- Dest: EI.

50- Sıdk: Halis niyetle.

51- Bîat: Kabul etme, uyma, el

tutma.

52- İcrâ: Yapma, yerine getirme,

yürütme.

53- Mürşid: İrşâd eden.

54- Rif’at: Yükseklik.