Page 10 - Gülden Bülbüllere Tasarruf - Abdurrahim Reyhan Erzincanî
P. 10

Gönlümüz Beraber                     9

      Sahih hadislerde de “Cüreyc isminde bir velinin beşikteki bir be-
     beği konuşturması (Buhârî, Enbiya, 48)”, “Mağarada mahsur kalan
     üç kişinin olağanüstü bir şekilde bu durumdan kurtulmaları (Müs-
     ned, II, 116; Buhârî)”, “Bir sığırın üzerine yük yükleyen kişiye “Ben
     bunun için yaratılmadım (Buhârî, Enbiya, 54) demesi gibi birtakım
     keramet örnekleri nakledilir.
      Aşağıda verilen örneklerde olduğu gibi Hz. Peygamber (sav) ha-
     yatta iken bazı sahabilerde görülen kerametler hadis kitaplarında ri-
     vayet edilmiştir:

     • Sahabenin bir bedevî şekline girerek Resul-ü Ekrem’le konuşan
      Cebrail’i görmeleri.

     • Cebrail’in bazen Dihye b. Halife el-Kelbî suretinde görünmesi
      (Buhârî, İmân, 37).

     • Hz. Ebubekir’in üç kişi için hazırladığı yemeğin bereketlenmesi,
      birçok kişinin bu yemekten yemeleri ve yine de yemeğin artması
      (Buhârî, Edeb, 88),
     • Üseyd b. Hudayr’ın bir gece Kur’an okurken meleklerin kendi-
      sini dinlemeye geldiklerini görmesi (Buhârî, Feżâʾilü’l-Ḳur’ân,
      15).

     • Abbâd b. Bişr ile Üseyd b. Hudayr’ın bir gece Hz. Peygamber’in
      (sav) sohbetinden ayrılıp evlerine giderlerken bir ışığın önlerini
      aydınlatması (Müsned, III, 139, 191),
     • Şehid düştüğünde melekler tarafından yıkanan Hanzale b. Ebû
      Âmir’in “Gasîlü’l-melaike” şeklinde anılması (İbn Hişâm, II,
      594).
      Mutasavvıflar biri “maddî, zahirî, kevnî, hissî ve surî”, diğeri
     “manevî, batınî, ruhî ve hakikî” olmak üzere kerametin iki türünden
     bahsetmişler, ancak birinci türden çok ikinci türe önem vermişlerdir.
     Tayy-i mekân, kışın yaz meyvelerine kavuşma, ateşte yanmama gibi
     hârikulade hâller hissî ve kevnî olup fazla önemli değildirler, hatta
     bunlar bazen tehlikeli ve zararlı da olabilirler. Dinin emir ve yasak-
     larına sıkı bir şekilde uymak, kötü huy ve alışkanlıkları terk edip iyi
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15