BÜYÜK SİLSİLE-İ ŞERİF

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîn, elhamdü lillâhi hakka hamdihi ve senâihi, ves salâtü ves selâmu alâ hayrı halkıhi Muhammedin (sallallâhu teâlâ aleyhi vesellem) ve alâ âlihi ve ashâbihi ve ezvâcihi ve ehli beytihi ecmâîn (rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn).

Allâhümme belliğ ve evsil misle sevâbi hâzihil hatmetiş şerifetil makbuleti ba’del kabûli minnâ bil fazli vel keremi, hediyyeten vâsıleten ilâ ruhi menbais sıdkı ves safa, eşrefil verâ, seyyidinâ Muhammedinil Mustafa (Sallallâhu teâlâ aleyhi vesellem) ve ilâ ervâhi âlihi ve ezvâcihi ve ashâbihi ve ehli beytihi ecmâîn (rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn).

Ve ilâ ervâhi küllin mines sâdatîs silsiletit tarîkatil aliyyetin Nakşibendiyyeti vel Kâdiriyyeti ves Sühreverdiyyeti vel Kübreviyyeti vel Çeştiyye (kaddesallâhü teâlâ esrârehümül aliyyeh).

Ve alel husûsi ilâ ruhi şeyhinâ ve melâzinâ ve kıdvetinâ ve imâminâ ve imâmit tarîkatî zil feyzil câri ven nûris sârî eşşeyh bahâel hakkı vel hakîkatı, veddîn eşşeyh Muhammedinil Üveysiyyil Buhârriyyil Ma’rûfi bi Şahı Nakşibend (Kaddesallâhu te’âlâ sırrahul aziz).

Ve ilâ ruhi menbail maârifi vel kemâli seyyidis sâdâti hazreti eşşeyh esseyyid Emir Külâl (Kuddise sırruhu).

Ve ilâ rûhil mukbili aleyke veli mâsivâken nâsi eşşeyh Muhammed Baba Semmâsî (Kuddise sırruhu).

Ve ilâ rûhil vâlihi fi muhabbeti mevlâhül ganiyyil ma’rûfi bi hazreti Azîzân Hâce Aliyyir Râmitini (Kuddise sırruhu).

Ve ilâ rûhul mu’ridi anil murâdid dünyeviyyi vel uhreviyyi eşşeyh Mahmûdil İnciriyyi’l Fağnevî (Kuddise sırruhu).

Ve ilâ rûhil mütesellihi anil hicâbil beşeriyyeti eşşeyh Arifır Rîvegerî (Kuddise sırruhu).

Ve ilâ ruhi kutbil evliyâi ve burhânil asfiyâi, kâmiil bid’ati muhyis sünneti şeyhul meşâyih Abdülhâlıkıl Gucdüvâni (Kuddise sırruhu).

Ve ilâ rûhil kutbil hakkânî vel gavsis Samedânî eşşeyh Ahmedil Fârûkiyyis Serhendiyyil ma’rûfi bil İmâmir Rabbani el müceddidi lil elfis sânî (Kuddise sırruhu).

Ve ilâ ruhi kutbi dâiretil irşâd, gavsis sakaleyni ales sedâdis sâiri fıllâhi er râkiis sâcidi zülcenâheyn hazreti Ziyâüddin mevlânâ eşşeyh Hâlid (Kuddise sırruhu).

Ve ilâ ruhi menbail hilmi ve nûriz zülâmil hâdî beynel aşâiri vel akvam, hazreti sirâcüddin min halefi seyyidil enâmi mevlânâ eşşeyh esseyyid Abdullah (Kuddise sırruhu).

Ve ilâ ruhi şeyhinel gayyurillezî bihi netebâha mevlânal vakur kutbil irşâdi vel medar hazreti şihâbüddin mevlânâ eşşeyh esseyyid Tâhâ (Kuddise sırruhu).

Ve ilâ ruhi sultânil küberâil mütekaddimîn ve kıdvetil kübrâil müteahhirin, gavsil âmmeti vel hâifîn, kutbil ümmeti ves sâlikîn mugîsil müstagîsîn munisil gurebâi vel âşıkin, şeyhinel kâmilil mükemmilil üveysiyyi mevlânâ ve seyyidinâ ve senedinâ eşşeyh esseyyid şahı Sıbgatullâhil Arvâsî (Kuddise sırruhu).

Ve ilâ ruhi sultânil arifin ve kutbil aktâbil vâsılîn, el müteşerrifi bil fenâil mutlak, mürebbis sâlikine ilâ rabbihim alel vechil ehakki, nâsiriş şerîatil garrâi kâmiil bidatid darrâi, müceddidi âsâris selefi vet tabiine ve mümehhidi bünyanit tarîkatil halefi vel lâhikin. El mutasarrıfı alel ıtlâkıllezi lem nerâ lehu nazîrün ba’del tefahhüsi fil âfâkı kâtıin nisbeti anil mübtedîit tâği mevlânâ ve seyyidinâ rûhunal feda şeyhinel kâmilil mükemmili eşşeyh şahı Abdurrahmânit Tagî (Kuddise sırruhu).

Ve ilâ ruhi sultânil vâsılîn ve umdeti küberâil âşıkîn, kutbil irşadı bil yakin, menbail hilmi vel meârifi vel ihsan, sahibil ilmi vel edebi vel irfan el muhriki mâsivallah. El müteşerrifi bil fenâi ba’del fena, sümmel bekâi billahi ba’del beka el muhyiş şerîatil garrâi kâmiil bid’atid darrâi ruhuna ve emvâlünal feda, şeyhinel kâmilil mükemmili eşşeyh Muhammedinis Sâmiyil Erzincanî (Kuddise sırruhu).

Ve ilâ ruhi sertâcil evliya ve burhâni kâffei mahlûku Hudâ, hazreti mefhari mürşidân, menbais sıdkı ves sadâkati vel hakîkati vel mâ’rifeti vel irfân, el muhriki mâsivallah bil cezbetil vâsılı ilallah, el müteşerrifi biş şerîati vet tarîkatil makbûleti vel edebi vel ihsan, ruhuna ve emvâlünal feda şeyhinel kâmilil mükemmili hadimi dergâhı hazreti Sâmî eşşeyh Şahı Muhammed Beşiriül Erzincanî (Kuddise sırruhu).

Ve ilâ ruhi sultânil evliya ve bi mahremi sırrı esrarı enbiyâ, câmiil kemâlâtis sûriyyeti vel mâneviyyeti eşşeyhul ekber ve kutbul aktab, rûhunâ ve emvâlünal fedaî mevlâyî, mevlâyî, mevlâyî ve seyyidî ve senedî ve men bihi temessüki ve bihi iftihâri ve minhu istimdâdî şeyhinel kâmilil mükemmilil üveysiyyil mürşidân, sertabîbi âşıkân eşşeyh şahı Mûsâ Dede Bayburdî (Kuddise sırruhu).

Ve ilâ ruhi kutbil arifân, gavsul âzam, feridüz zaman, can-ı canan, ıtr-ı reyhan, el harisu alâ müridân, sultanı aşikân, sahibül hikmeti vel edebi vel irfan, deruni pür vefa, ihvana sefa, Mir’at-ı Mustafa(s.a.v), şeyhinel kâmilil mükemmilil es-seyyid eşşeyh şahı Abdurrahim Erzincanî (Kuddise sırruhu).

Ve ilâ ervâhi küllin mines sâdâti vel hulefâi vel mürîdîne vel muhibbîne vel mensûbîne vel müntesibîne ilâ hâzihit tarîkatil aliyyeti ve sâirit turuk.

Allâhümmektüb misle sevâbihi fî sâhifeti amali küllin, verfa’ bihâ derecâti küllin, ve âli fî âlâil iliyyîne menzilete küllin, ve zidnâ muhabbete inde cenabı küllin, fe efid aleynâ min berekâti küllin ve etmim lenâ sülûke, hâzihit tarîkatil aliyyeh ve veffiknâ li merdâti şeyhinâ ve imtisâli evâmirihi ve ictinâbi menâhihi verzuknal bekâe bike ba’de fenâifîke alâ kademi sâdâtines sâlikine fîhâ.

Allâhümmağfirlenâ hatâyânâ veclübnâ ilâ muhabbetike bi muhabbeti evliyâike verzuknat tevfîke vel istikâmete alâ dînike ve tâatike bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

Âmîn, âmîn, amîn vel hamdu lillâhi rabbil âlemin.