Page 3 - Dosta Doğru Dergisi 7. Sayı
P. 3

Evvelâ bir pîre teslîm olmayan derviş midir
                 Eşiğinde baş koyup cân vermeyen dervîş midir
                 Mekteb-i irfana girip almayan ders-i sabak
                 Hızr ile âb-ı hayâta varmayan dervîş midir
                 Harfi savtı olmayan bir şehre basmayıp kadem
                 “Alleme’l-esmâ” rumuzun bilmeyen dervîş midir
                 Günde yetmiş kez hitâb-ı “İrci’î” den bî-haber
                 “Fedhulî” sırrından agâh olmayan dervîş midir
                 Mâsivânın illetinden soyunup abdal olup
                 Cân verip ölmezden evvel ölmeyen dervîş midir
                 Bu fena gülzârı içre faili mef ’ûlünü
                 Her sıfattan zât-ı Hakk’ı bilmeyen dervîş midir
                 Kabre girip haşre varıp hem sıratı geçmeden
                 Kevser-i Haydar’dan içip kanmayan dervîş midir
                 Andelib-râ her seher bâğ-ı behişte girmeyip
                 Açılıp gül gibi handan olmayan dervîş midir
                 Varını yağmaya verip İbrahim Edhem gibi
                 Arayıp Hızr-ı zamanı bulmayan dervîş midir
                 Pîr-i Sâmî Hazretine sıdk ile bîat edip
                 Rûz u şeb babında hizmet kılmayan dervîş
                 midir
                 Şeyhü’l-ekberdir efendim bu asırda şübhesiz
                 Böyle bir âlî-makâma gelmeyen dervîş midir
                 Sâlih’em sıdk ile bende olmuşam sultânıma
                 Ağlayarak bu kapıda gülmeyen dervîş midir
                 			SALİH BABA

2 dosta doğru - şubat 2015
   1   2   3   4   5   6   7   8