Page 6 - Dosta Doğru Dergisi 7. Sayı
P. 6

arada, babamın vefatında bir akşam    ayrıldığım ve şimdi Paşa Hazretlerinin    Bizim de vücudumuz nura nûr oldu.
evimize kısa bir taziye ziyaretinde     bulunduğu Muharrem Efendinin evine      Ortada vücut, ceset, madde diye bir şey
bulunan ve daha sonra bir daha        gittim. Heyecanım hâlen geçmemiş       kalmadı. Her yer, her şey nûr oldu, nûr
görmediğim Dede Paşa Hazretlerinin çok    olmakla beraber şuurum biraz yerine     içinde kaybolduk. Bu durumda nasıl
büyük bir zât olduğu, tevazuu, ke-mâlâtı,  gelmişti.                  oldu bilmiyorum, namazda ne okudum,
sohbetleri, beyitleri, aşkı, muhabbeti                          eksik mi fazla mı okudum bilmiyorum.
bütün ihvanlar ve büyüklerimiz        Hâşa bir bilgim olduğundan değil;      Tövbe namazımı Paşa Hazretleri ile
arasında söylenir, tekrarlanır olmuştu.   sanki birisi bana tarif etmiş gibi Paşa   birlikte kıldık. Sonra yatağa doğru
Kendisine içimizde bir sevgi belirmekle   Hazretlerinin bulunduğu odaya        yöneldim. Başım batıya yüzüm kıbleye
beraber, mürşid olduğu ve inabe verdiği   girmeden üç ihlâs bir fatiha okudum.     gelmek üzere yatağa girdim ama hemen
hususlarında kesin bir bilgim yok idi.    Önce Peygamber Efendimizin sonra       uzanmadım. Heyecan ve şaşkınlığın
                       sırası ile Şâh-ı Nakşîbendî hazretlerinin,  verdiği zorlukla her gün yatmadan önce
 1957 senesinin sonbahar aylarında bir    pirlerimizin ruhuna hediye ettim ve yavaş  okuma itiyacında olduğum üç ihlâs
rüya gördüm:                 yavaş Paşa Hazretlerinin bulunduğu      bir fatihayı okudum. Bir de baktım ki
                       odanın kapısını araladım. Bir ayağımı    Paşa Hazretleri yine duvardan zuhur
 Haydarpaşa iskelesinden bir vapura     içeri attım, diğer ayağım dışarda, boyu   etti. Fakat görünüşü zahirde bildiğimiz
koyun doldurmuşuz. Bunların sevk ve     beş metreden fazla olan odanın kıble     bir görünüş değil. Bütün vücudu değil
idaresi Dede Paşa hazretlerine aitmiş.    tarafındaki peykenin üzerinde oturan     yalnız omuzdan yukarısı görünüyor ama
Bu koyunlar bir anda boyları, renkleri,   Paşa Hazretlerini görür görmez oracığa,   o mübarek azametli sakallarının her bir
giyimleri ve güzellikleri bir çırpıda,    kapı aralığına düşüp bayılmışım. Daha    telinden hasıl olan ziya; ayın, güneşin
tepeden tırnağa bembeyaz elbiseler      gerisini hatırlamıyorum. O zaman       ışığını kapatacak kadar parlak.. Bir türlü
giymiş, adedi belirsiz nûr gibi, huri gibi  Paşa Hazretleri beni bizzat kucaklayıp    yatamıyorum. Yatsam uyuyamıyorum.
birer kız hâline geliyorlar. Bunları, Paşa  kaldırmış, odaya almış. Bir süre sonra    Gözümü kapatsam da, açsam da ayını
Hazretleri ile birlikte Karaköy tarafına   gözümü açtığımda ilk defa bedenen      nurdan cemali görüyorum.
getirdik. Paşa Hazretleri orada emretti ki: Paşa Hazretlerinin huzurunda idim.
                       Mübarek, iki bardak çay getirtmiş.      O geceden sonra bir yıl süre ile nerede
 - Şimdi bunları Galata köprüsünden     Birisi kendisi için biri benim. Şekerini   olursam olayım; gözümü kapatır
Eminönü tarafına geçireceğiz. Ben önden   bizzat karıştırarak, bir annenin evlâdına,  kapatmaz Paşa Hazretleri o manevi
yürüyüp onları çağıracağım. Onlar      çocuğuna içirdiği gibi çayımı mübarek    vücudu ile güzelliği, haşmeti ve heybeti
peşimden gelecekler. Sen geride kalanları  elleri ile bana içirdi. Bu arada Paşa    ile hep karşımda..
toparla getir.                Hazretleri’nin elbiseleri, oda, bardak,
                       kaşık, her şey gayet açık bir lisanla zikre  Paşa Hazretlerinden ders aldıktan
 Yürüyoruz.. Galata köprüsü dolu       başladılar. Bunu apaçık görüyor ve      hemen sonra şöyle bir rüya görüyorum:
doluya. Bazan bembeyaz renkte bir      duyuyordum. Orada tekrar kendimden      Dedem, Paşa Hazretleri ve babam üçü
koyun sürüsü, bazan beyaz giysiler içinde  geçtim. Yatsıya kadar bir kendime gelip   bir arada bulunmakta iken dedem bize
huri gibi, melek gibi mûnis, güzel kızlar  bir geçiyordum. Nihayet yatsı namazı
şeklinde görünüyorlar. Böylece Eminönü    kılındı. Hatme okundu. Dersimizi aldık    hitabederek buyuruyor ki:
tarafına geçtik. Ben de uyandım. Uyanır   ve evimize döndük. Boy abdestini alıp     - Yavrum, bizi hayatta iken görmediğine
uyanmaz Paşa Hazretlerine bir gönlüm     tevbe namazına durduk. Sağ tarafımdaki
aktı, bir muhabbet duydum ki, hemen     duvara yaslanmak istemişim. Birden      niçin bu kadar üzülüyorsun? Bak, Dede
gidip kendisine kavuşmak arzusu,       duvar ortadan kalktı. Orada Paşa       Paşa hayatta. Onu görmüş olmanın bizi
dayanılmaz bir his hâlinde belirdi.     Hazretlerinin olduğunu hissettim.      görmekten hiçbir farkı yoktur. Buna
Yani öteden beri dedeme duyduğum       Sonra nurdan vücudunu gördüm.        inan ve artık üzülmeyi bırak. Diyerek
sevgi, aşk, muhabbet, iştiyak aynen bu                          bağlanacağımız kapıyı bize açıkça işaret
tarafa çevrildi. Fakat bu dayanılmaz                           ediyor.
arzuyu çeşitli sebepler ve mecburiyetler
dolayısıyla üç ay gizlemek zorunda                                     dosta doğru - şubat 2015 5
kaldık.

 Aradan üç ay geçtikten sonra bir
gün işittik ki Dede Paşa Hazretleri
Erzincan’a gelmiş ve bizim
bulunduğumuz yere, teşrif etmek
üzere imiş. Bu haberi duyunca
elimdeki çay bardağını tutamaz oldum.
Rahatsızlandığımı beyan ederek
meclisten ayrıldım. Ne olduğunu
kelimelerle anlatamayacağım bir hâl ile
evimize koştum. Evin içine girmedim.
Merek dediğimiz, hayvanlarımızın
otunu, samanını, yemini koyduğumuz
yere kendimi attım. Orada tepindim,
çırpındım, yuvarlandım, ağladım,
haykırdım, sızlandım. Üstüm, başım,
elim, yüzüm ot saman ve toza bulanmıştı
ama biraz sakinleşmiş, durulmuştum.
Kalktım, üstümü başımı çırpıp
fırçaladım. Elimi, yüzümü yıkadım. Bir
abdest tazeledim. Yavaş yavaş biraz önce
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11